Citation of paper, Modeling of heterogeneous combustion in porous media under free convection

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Nickolay A Lutsenko21372781.4
Eugene A Salgansky5534121.2
Leonid Yanovskiy2431320.7
Leonid Yanovskiy24111.3
10
Andrey Zaichenko1163
Dmitry Podlesniy111330.8
Maxim Tsvetkov125800.9
10