Citation of paper, Cutting Construction Wastes by Prefabrication

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Peng Wu235712,8325.6
Chi-Sun Poon144827,4379.1
Xin Hu1263243.2
Michael C P Sing1431,1194.3
Ting Huang1191,0086.8
Yongsheng Jiang13313.3
Ki Pyung Kim19522
Serdar Durdyev1579015.3
Melissa Guerrero Witt1241,3814.7
Xiao-Hua Jin1449142.6
Henry J Liu1272992.2
Nadeem N Melhem1110.2
Sardar Malek1183293.5
Pshtiwan Shakor1142375.3
Sherif Mostafa1244072.9
Ivan W H Fung1226872.9
Yingbin Feng1517653.1
Guomin Zhang11082,4406.3
Gavin Paul1493611.7
Panagiotis Georgakis117850.7
Heng Li151914,8455.1
Geoffrey Qiping Shen129810,2595.5
Wei Pan11112,7274.8
Dong Zhao1579753.2
10
Dominik Matt11441,7323
Payam Rahnamayiezekavat1191262
Ann Tw Yu1512,1475.7
Asif Ur Rehman1161574.1
Jose Jorge Ochoa Paniagua175577
Santiago Ravelo1790.5
Xiangnan Song1165377.5
Martin Skitmore135710,0593.9
Syuhaida Ismail1365874.1
Junsi Yang11186