Citation of paper, Use of Prefabrication to Minimize Construction Waste - A Case Study Approach

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Chi-Sun Poon444827,4379.1
40
Fan Xue2881,9737
Riduan Yunus2262161.1
Hongping Yuan2683,2727.9
Roohollah Taherkhani18653.2
Olugbenga O Akinade1441,88411.5
Xin Hu1263243.2
Jin Ouk Choi1303673.1
Rawshan A Begum1632,3125.5
Arham Abdullah1142864.7
Serdar Durdyev1579015.3
Melissa Guerrero Witt1241,3814.7
Amira Elnokaly1111032.7
10
Jack Goulding1728491.6
Qianqian Shi191253.6
10
Tae Wan Kim1333672.7
Sami G Al-Ghamdi11151,3164.3
Xiaoling Zhang11767,7198.7
Joy Jacqueline Pereira1388832.4
Guomin Zhang11082,4406.3
Geoffrey Qiping Shen129810,2595.5
Branwen Ap Dafydd Tomos111515
Raffaele Vinai1269296
Shuai-An Wang11955,1255.4
Atiq Uz Zaman1351,1405.2
Martin Skitmore135710,0593.9
Syuhaida Ismail1365874.1
Carmen Llatas1216156.4