Citation of paper, Highly controlled acetylene accommodation in a metal-organic microporous material

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Banglin Chen5439460,03020.8
Rajamani Krishna3239535,50411
Hong-Cai Zhou2654176,99419.1
Yabing He221209,23211.6
Wei Zhou2125230,53819.2
180
Shengqian1832430,79215.6
Satoshi Horike1717613,6579
Ronald M Supkowski16472,2853.1
Bin Li1611510,00117.3
Michael J Zaworotko1650844,8637.7
140
Rui-Biao Lin131148,77419.1
Jingui Duan13974,2198.3
Shengchang Xiang1318915,52413
Shuhei Furukawa1213412,79211.2
Da-Qiang Yuan1140926,8939
Jorge Ar Navarro111246,2806.5
Xiao-Ming Chen1164744,9006.9
Qiang Xu1163355,77414.9
Shin-ichiro Noro1016618,4236.9
100
Hui Wu1017115,53915.4
Teppei Yamada101106,6037
Martin Schroder1051827,2004.2
Daofeng Sun929315,2298
Craig M Brown922219,5939.5
90
Tong-Liang Hu91457,1817.9
Mark D Smith959417,6522.4
Mingyan Wu81375,1005.2
Wendy L Queen8667,12615.5
Atsushi Kobayashi81273,6893.8
Daniel L Reger81675,8422
Takashi Uemura81286,7236.2
Gregory A Farnum8364471.4
Libo Li81316,01913.4
Yuh Hijikata7923,7686.3
Kenji Hirai7542,3855.8
Soumya Mukherjee7795,25513.9
Yu Han742632,34314.7
Peng Cheng756724,5396.2
Simona Galli71375,3433.7
Brian Space71648,0118.3
Kenji Sumida7338,53526.8
Roland A Fischer768441,9697.1
Masako Kato72305,9483
Yao Chen71776,0819.5
Mircea Dinca717328,68523.2
Hirotoshi Sakamoto7323,3898.2

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Journal of the American Chemical Society9416.4★★
CrystEngComm903.3
Inorganic Chemistry815.1★★
Angewandte Chemie - International Edition6316.4★★
Angewandte Chemie633.6★★
Crystal Growth and Design573.5★★
Dalton Transactions514.3★★
Chemical Communications515.8★★
Chemistry - A European Journal334.8★★
Inorganica Chimica Acta322.7★★
Inorganic Chemistry Communication303.1★★
Polyhedron192.7★★
Journal of Materials Chemistry A1713★★
European Journal of Inorganic Chemistry152.3★★
Chemistry of Materials159.6★★
Journal of Coordination Chemistry141.6★★
Chemical Science149.4★★
Journal of Solid State Chemistry143.3★★
Advanced Materials1424★★★
Journal of Molecular Structure133.4
Journal of Physical Chemistry C133.8★★
Coordination Chemistry Reviews1223.2★★
Chemical Society Reviews1158.5★★
Chemistry - an Asian Journal114.5★★
Microporous and Mesoporous Materials105.3★★
ACS Applied Materials & Interfaces109.5★★
Physical Chemistry Chemical Physics103.6★★
RSC Advances103.7★★
New Journal of Chemistry93.6★★
Nature Materials827★★★
Journal of Materials Chemistry8
Chemistry Letters81.7★★
Nature Communications817.4
Nature Chemistry717.6★★
Zeitschrift Fur Anorganische Und Allgemeine Chemie61.3★★
Structure and Bonding60.9★★
Inorganic Chemistry Frontiers66.8
Chemical Reviews668.1★★
Advanced Functional Materials615.6★★
Bulletin of the Chemical Society of Japan65.1★★
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials53.2★★
Bulletin of the Korean Chemical Society51.2★★
Nihon Kessho Gakkaishi50
ChemistrySelect51.8
Studies in Surface Science and Catalysis51.8
Industrial & Engineering Chemistry Research53.9★★
Science533.3★★★
CheM416.2
Supramolecular Chemistry41.8★★
Energy and Environmental Science435.4★★