Citation of paper, Modified solvent partitioning scheme providing increased specificity and rapidity of immunoassay for indole-3-acetic acid

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Ian C Dodd41286,8066.3
30
Els Prinsen21437,0333.7
20
Oksana A Seldimirova23181.1
Azamat Avalbaev2304932.4
Guzel R Kudoyarova2502,0904.5
Tobias Wojciechowski1181,41610.8
Alexander A Ermoshin18250.5
Vladislav V Yemelyanov1171691.7
Vadim S Volkov1219873.5
Soheil Karimi1242672.4
Anthony John Miller113411,1397.6
10
Vadim Lebedev19320.6
Maki Katsuhara1766,4006.4
Elena Kuzina14232.4
Vahid Tavallali1343152
Aleksandr A Lubyanov1114796.5
Zarina Akhtyamova14141.7
Hamlyn G Jones11579,7103.7
Sergey M Rozov16440.9
Iraida N Tretyakova13101.3
Bulat Kuluev1633320.9
Sylvia M Lindberg1289383
Ildus A Yakhin1146477.3
Lidiya171403.9
Oleg Yakhin194888.8
Gennady L Burygin1606211.5
Dmitry Shcherbakov110551.8
Brian G Forde18810,1333.9
Natalia M Kruglova13401.4
Lukas Schreiber121612,6084.7