36.5(top 1%)
Impact Factor
37.4(top 1%)
extended IF
106(top 3%)
H-Index
1.6K
authors
476
papers
41.5K
citations
1K
citing journals
24.1K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Yadong Li 2,661 433 56,955
Wenxing Chen 2,095 232 20,857
Cao-Thang Dinh 1,987 89 14,018
Thomas Burdyny 1,986 498 63,759
Edward H Sargent 1,986 674 83,242
Phil De Luna 1,591 46 10,074
Juncai Dong 1,448 128 15,299
Xiangfeng Duan 1,417 353 61,417
Yu Huang 1,401 359 47,578
Chengzhang Wan 1,316 21 2,659
Peidong Yang 1,302 192 41,783
Yuen Wu 1,260 142 14,242
Michael B Ross 1,216 35 3,590
Gang Wu 1,191 333 32,929
Zipeng Zhao 1,136 60 10,379
Mufan Li 1,136 20 5,548
Hongtao Sun 1,136 53 6,753
Hui-Long Fei 1,136 56 8,511
Christopher Allen 1,105 67 3,273
Angus I Kirkland 1,105 158 7,346
Jun Li 1,011 58 4,655
David Sinton 1,011 229 16,277
Junjie Zhong 1,011 140 10,942
Yi Cui 999 487 119,895
Jens Norskov 986 693 155,033
Thomas F Jaramillo 974 252 60,701
Piedong Yang 937 263 85,377
Dongliang Chen 932 61 3,443
Zhiying Guo 899 15 1,072
Ye-Xin Feng 899 63 2,406
Mingjie Liu 899 27 3,354
Yiliu Wang 899 20 2,250
Chain Lee 899 8 2,218
Pengfei An 899 69 5,575
Imran Shakir 899 110 7,401
Yue Lin 883 201 18,559
Peter Strasser 850 357 40,436
Zhijun Li 846 66 5,325
Guofeng Wang 829 97 13,137
Ziyun Wang 812 59 4,017
Chen Chen 811 169 20,132
Shiqiang Wei 803 171 16,410
Dong Su 802 345 30,789
Tao Yao 797 98 12,695
Boyang Li 789 17 1,996
Dingchang Lin 789 233 78,616
David A Cullen 789 227 11,592
Kazunari Domen 784 570 71,835
Shana O Kelley 783 270 20,935
Rafael Quintero-Bermudez 777 50 8,796
Wei Liu 766 15 4,447
Bert M Weckhuysen 763 773 45,394
Jun Chen 744 208 17,721
Takashi Hisatomi 722 183 16,124
Michael J Janik 718 150 9,389
Sooyeon Hwang 715 128 9,026
Yufei Zhao 708 182 16,332
Xiao Cheng Zeng 697 620 36,187
Dapeng Cao 697 305 18,319
Daojian Cheng 697 89 3,138
Xin Wang 696 41 5,051
Li-Rong Zheng 690 791 34,550
Fengwang Li 688 78 6,044
Ye Wang 686 283 19,987
Samira Siahrostami 683 77 7,625
Yury Gogotsi 675 869 154,585
Chin-Jung Lin 675 106 5,673
Xin Guo 675 66 4,716
Chuanfang Zhang 675 480 113,188
G X Wang 675 703 55,134
Jinqiang Zhang 675 74 5,619
Ru-Shi Liu 675 602 27,127
Chung-Li Dong 675 146 7,232