1.8(top 9%)
Impact Factor
1.9(top 9%)
extended IF
66(top 6%)
H-Index
1.2K
authors
2.1K
papers
29.4K
citations
1K
citing journals
7.4K
citing authors

Most published authors in 2020

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Timothy J Sullivan 6 97 1,842
Geoffrey Rodgers 4 90 830
Xiao-Hui Yu 4 11 95
Gerardo Mario Verderame 4 93 2,424
Changhai Zhai 3 60 685
Geoff Chase 3 581 8,762
Jianwen Liang 3 93 1,005
Da-Gang Lu 3 10 98
Tong Guo 3 93 1,292
Paolo Ricci 3 64 1,663
Gökhan Pekcan 3 37 879
Mariano Di Domenico 3 20 336
Ricardo Monteiro 3 80 971
Ai-qun Li 3 136 1,326
Elisa Lumantarna 3 31 292
Stefano Pampanin 3 119 2,714