3.1(top 5%)
Impact Factor
3.4(top 5%)
extended IF
62(top 6%)
H-Index
1.8K
authors
2.3K
papers
13.7K
citations
1.8K
citing journals
10.1K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Mengzhao Wang 34 104 1,259
Qinghua Zhou 30 126 1,127
Xiaoyan Si 29 43 326
Hanping Wang 24 51 677
Kyoichi Kaira 22 246 4,274
Yan Xu 20 197 7,776
In-Jae Oh 19 200 2,228
Pu-Yuan Xing 19 64 505
Jun-Ling Li 19 38 220
Xiaotong Zhang 18 48 259
Young-Chul Kim 17 103 1,352
Yi-Long Wu 17 475 45,860
You-Lin Qiao 17 477 18,470
Guowei Che 16 166 1,822
Tomonobu Koizumi 16 93 846
Minoru Fukuda 16 62 571
Jun Zhao 15 71 2,256
Hiroyuki Yamaguchi 15 62 727
Jun Chen 15 72 868
Hiroshi Soda 15 124 3,021
Zhouguang Hui 14 62 456
Cheol-Kyu Park 14 46 320
Min-jiang Chen 14 47 561
Hisao Imai 14 131 2,206
Hirokazu Taniguchi 13 40 428
Yue Li 13 57 620
Jing Zhao 13 69 2,338
Minglei Zhuo 13 54 1,396
Baohui Han 13 234 9,321
Fan Yang 12 92 1,101
Ke-Neng Chen 12 68 1,210
Lian Duan 12 41 314
Lunxu Liu 12 225 2,277
Jie Wang 12 40 2,279
Shin Yup Lee 12 86 586
Chang-Min Choi 12 142 3,885
Xiaoxiao Guo 12 36 312
Jiaxin Zhou 11 51 419
Ou Yamaguchi 11 31 541
Nobuaki Kobayashi 10 32 73
Zefen Xiao 10 74 874
Zhijie Wang 10 72 2,086
Diansheng Zhong 10 27 132
Song Xu 10 49 540
Jianchun Duan 10 32 307
Chang-Li Wang 9 39 489
Young Mog Shim 9 169 2,463
Siwei Zhang 9 67 16,544
Riki Okita 9 40 487
Peng Song 9 17 196
Shanqing Li 9 97 610
Wentao Fang 9 114 1,270
Cheng Ding 9 40 913
Wenjie Jiao 9 22 411
Xue Yang 9 27 218
Lei Deng 9 43 164
Jianming Ying 9 119 1,434
Kunihiko Kobayashi 9 29 717
Ming-ran Xie 9 18 123
Xing-Sheng Hu 9 26 130
Hanxiao Chen 9 26 163
Jia Zhong 9 24 166
Xu− Chao Zhang 9 55 1,201
Shuji Murakami 9 59 5,371
Nan Bi 9 80 892
Yuhui Zhang 9 27 185
Bin Hu 8 63 227
Alfonso Fiorelli 8 193 1,696
Yongbing Chen 8 36 276
Tongtong An 8 30 365
Seung Soo Yoo 8 71 365
Hong Kwan Kim 8 182 3,447
Changli Wang 8 72 855
Kei Yamasaki 8 70 469
Ziping Wang 8 32 168
Zongmei Zhou 8 61 524
Katsuhiro Okuda 8 20 115
Kazunari Tateishi 8 17 78
Jaehee Lee 8 125 823
Yu-liang Li 8 52 370
Chun-Ru Chien 8 78 836
Chang-Ho Kim 8 154 936
Jian Fang 8 42 504
Kei Sonehara 8 12 46
Min Liu 8 144 3,584
Yuyan Wang 8 31 297
Jae Yong Park 8 151 2,399
Qingjun Wu 8 9 32
Yong Cui 8 43 262
Yuan-Kai Shi 8 130 3,970
Jie He 8 269 6,125
Wen−Zhao Zhong 8 39 678
Mario Santini 8 193 2,172
Kazuhiro Yatera 8 160 1,353
Shugeng Gao 8 154 1,329
Qin-Fu Feng 8 54 329
Xiaowei Liu 8 28 168