1.3(top 13%)
Impact Factor
1.3(top 13%)
extended IF
32(top 12%)
H-Index
6.3K
authors
4.5K
papers
13.3K
citations
1.1K
citing journals
8.2K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Zhigang Tao 13 79 1,210
Hang Lin 12 88 1,558
Chiara Bedon 11 167 2,010
Song Zhanping 11 47 495
Yanbin Luo 11 47 615
Nhat-Duc Hoang 11 102 2,638
Jian-xun Chen 10 57 1,227
Junhui Zhang 10 81 1,416
Yixian Wang 9 84 1,778
Mathieu Bauchy 9 237 5,155
Hua Cheng 9 36 171
Feng-qiang Gong 9 82 1,827
Nadhir Al-Ansari 8 288 4,050
Chuanxin Rong 8 21 56
Zhao Xu 8 27 276
Henglin Xiao 8 44 229
Mingfeng Lei 8 31 338
Fengyu Ren 8 26 52
Yuantian Sun 8 50 914
Paul Awoyera 8 87 1,238
Bingxiang Yuan 8 27 570
Jian-biao Bai 7 39 806
Ling Zeng 7 35 362
Yanhui Zhong 7 24 137
Qiang Tang 7 38 609
Guang-ming Zhao 7 32 237
Ning Li 7 13 106
Weiwei Liu 7 15 98
Chongshi Gu 7 81 880
Hassan Nasir 7 24 186
Jun Hu 7 36 347
Hong Xian Li 7 48 629
Ming-feng Lei 7 53 656
Lang Liu 7 65 893
Qinyong 7 11 57
Jian Zhang 7 22 203
Chao Yuan 7 12 42
Zhi-gang Tao 6 43 559
Yanhui Cheng 6 12 33
Yingying Zhai 6 15 87
Qian Chen 6 30 335
Shuguang Li 6 13 58
Lei Huang 6 34 255
Chaohui Wang 6 66 850
Xiaolong Li 6 20 84
Yanlin Zhao 6 68 2,329
Peng Gong 6 18 105
Seyed Mohsen Hosseinian 6 20 106
Ming Ji 6 20 79
Yufei Zhao 6 7 12
Ke Man 6 15 40
Jia-wen Zhou 6 134 1,473
Xiang-Yu Wang 6 11 146
Jinxing lai 6 54 1,488
Yuwei Zhang 6 21 315
Panpan Guo 6 29 401
Yingming 6 19 51
Yuexiang Lin 6 10 54
Tong Liu 6 21 252
Jianting Zhou 6 53 291
Zhi-Jun Wan 6 38 461