3.5(top 4%)
Impact Factor
3.7(top 4%)
extended IF
72(top 5%)
H-Index
1.8K
authors
2.4K
papers
40.5K
citations
2.7K
citing journals
19.2K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Guohe Huang 48 1,036 24,975
Irma Chacón 48 1,035 24,923
Bellie Sivakumar 48 224 5,538
Chong-Yu Xu 37 421 14,901
Jorge Mateu 28 159 1,517
Xavier Emery 23 129 1,637
George Christakos 22 187 4,970
Tao Yang 20 102 3,759
María Dolores Ruiz-Medina 18 109 1,047
Shenglian Guo 17 225 8,274
José M Angulo 17 84 906
Quanxi Shao 15 143 4,631
Hwa-Lung Yu 14 61 1,326
Emilio Porcu 14 84 1,188
Alberto Guadagnini 13 193 4,390
Tae-Woong Kim 13 115 1,816
Zhong-bo Yu 13 144 2,599
David Ching-Fang Shih 12 28 247
Victor Leiva 12 178 3,656
Maria Dolores Ugarte 12 107 1,539
Zhongbo Yu 12 159 4,001
Ravinesh Deo 11 252 8,627
Francesco Serinaldi 11 56 3,358
Shahaboddin Shamshirband 10 359 12,232
Andreas Langousis 10 48 1,188
Ashok Kumar Mishra 10 123 7,500
Chulsang Yoo 10 98 1,030
Yongqin David Chen 10 81 3,285
Aristides Moustakas 10 46 945
Dionissios Hristopulos 10 113 1,298
Jiaping Wu 10 88 2,152
Zengxin Zhang 9 43 1,462
Dongkyun Kim 9 55 521
Y R Fan 9 99 1,857
Clayton V Deutsch 9 71 1,760
Bill X Hu 9 86 1,179
Denis Marcotte 9 114 2,287
Hung Kim 9 108 846
You-kuan Zhang 8 71 1,844
Vijay Singh 8 265 11,932
Shamsuddin Shahid 8 295 7,328
Jinzhong Yang 8 41 493
Dedi liu 8 34 681
Xinyue Ye 8 289 5,289
Peijun Shi 8 247 7,891
Ahmed El-Shafie 8 299 6,796
Giada Adelfio 8 43 335
Sudheer Kp 8 88 4,875
Amitrajeet A Batabyal 8 274 1,146
Monica Riva 7 119 2,173
Pengfei Shi 7 45 569
Yanpeng Cai 7 111 1,470
Ricardo A Olea 7 37 908
Kuen Yuh Wu 7 122 2,550
Wencesalo González-Manteiga 7 164 2,643
S Band 7 381 12,262
Jinfeng Wang 7 196 5,782
Ataur Rahman 7 127 3,098
Jeong-Soo Park 7 48 432
Sachindra Dhanapala Arachchige 7 97 3,339
Jun Niu 7 52 817
Minha Choi 7 98 2,416
Chu-Chih Chen 7 56 633
X H Chen 7 161 3,980
Gwo-Fong Lin 6 79 1,764
Xiao Mingzhong 6 45 1,400
Hakan Tongal 6 14 319
Zhijia Li 6 45 961
Luigi Lombardo 6 61 1,679
Shuo Wang 6 66 1,094
Rahim Barzegar 6 38 1,252
Shiang-Jen Wu 6 22 253
Farshad Ahmadi 6 22 326
Viroj Wiwanitkit 6 1,618 4,083
Wei-Zhen Lu 6 107 3,221
Li He 6 108 2,904
Alessandra Menafoglio 6 48 438
Dongxiao Zhang 6 270 8,856
Sandra De Iaco 6 46 622
Mauro C Naghettini 6 34 315
Ramón Gutiérrez Sánchez 6 56 720
Dalibor Petković 6 127 4,587
Alessandro Fasso' 6 35 304
Ji Chen 6 71 1,993
Fan Zhang 6 65 998