3.4(top 5%)
Impact Factor
3.6(top 5%)
extended IF
58(top 7%)
H-Index
885
authors
2.1K
papers
26.7K
citations
3.1K
citing journals
16.2K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Masakuni Noguchi 32 134 2,628
Norikazu Masuda 31 234 10,754
Takayoshi Uematsu 30 65 1,518
Junichi Kurebayashi 27 86 1,858
Tadahiko Shien 25 118 1,208
Hitoshi Tsuda 24 160 3,912
Hiroji Iwata 24 78 12,927
Masataka Sawaki 20 84 910
Shigehira Saji 19 54 702
Hiroko Yamashita 18 134 4,262
Yasuo Miyoshi 17 133 4,282
Rie Horii 16 46 657
Minoru Miyashita 15 74 1,144
Naruto Taira 14 68 621
Hirofumi Mukai 14 61 840
Masakazu Toi 13 158 4,977
Takayuki Iwamoto 12 59 767
Shinji Ohno 12 67 441
Takayuki Kadoya 12 60 638
Seigo Nakamura 12 44 600
Toshiaki Saeki 12 64 980
Yutaka Yamamoto 11 62 982
Yasuaki Sagara 11 71 1,663
Yasuhiro Fujiwara 11 223 6,289
Reiki Nishimura 10 47 612
Masahiro Hiraoka 10 292 12,498
Shinobu Masuda 10 52 349
Takashi Ishikawa 10 85 772
Noriaki Ohuchi 9 87 1,727
Hiroko Bando 9 44 337
Hideko Yamauchi 9 21 154
Junichiro Watanabe 8 59 3,831
Naoki Kanomata 8 68 1,118
Takuya Moriya 8 65 794
Naomi Sakamoto 8 11 258
Takayuki Kinoshita 8 28 486
Yoshiya Horimoto 8 63 632
Masahiro Takada 7 52 833
Shogo Nakano 7 17 205
Eriko Tokunaga 7 35 1,249
Morihito Okada 7 308 4,173
Junji Tsurutani 6 40 1,570
Takashi Suzuki 6 172 6,668
Akiko Ogiya 6 13 123
Hiroshi Nakagomi 6 25 308
Naoki Niikura 6 40 969
Satoshi Morita 6 161 9,558
Makoto Kubo 6 41 775
Tetsuhiro Owaki 6 49 473
Toshimi Takano 6 24 228
Masahiko Oguchi 6 50 467
Chikako Yamauchi 6 8 27