6.3(top 2%)
Impact Factor
7.1(top 2%)
extended IF
102(top 3%)
H-Index
3.7K
authors
3.1K
papers
66.7K
citations
1.9K
citing journals
17.8K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
MengChu Zhou 103 921 27,496
Tingwen Huang 48 698 20,729
Choon K Ahn 45 384 7,888
Ju H. Park 44 812 26,695
Zhiwu Li 43 487 10,221
Jinde Cao 36 1,823 63,663
Michael Shi 35 779 44,800
Neal N. Xiong 29 656 10,106
Ge Song 29 360 14,032
Zhigang Zeng 28 382 11,951
Dong Yue 27 182 7,491
Hua-guang Zhang 26 313 12,723
Guanghui Wen 25 270 9,002
Tsan-Ming Choi 25 322 10,352
Derong Liu 25 429 13,325
Guang-Hong Yang 25 628 16,446
Changyin Sun 24 255 6,425
Yuliang Cai 24 351 9,907
Huai-Cheng Yan 23 196 4,915
Hamid Reza Karimi 22 567 19,207
Zhijun Li 21 217 7,556
Ji Han 21 275 11,407
Xinghuo Yu 21 654 23,844
Hongyi Li 19 147 12,149
Chen-Guang Yang 19 316 8,977
Naiqi Wu 19 107 1,710
Renquan Lu 19 127 5,494
Yan-Jun Liu 19 180 11,650
Jun-Zhi Yu 18 261 3,698
Hao 18 273 9,265
Housheng Su 18 219 6,241
Haibo He 17 370 14,821
Chun-Yi Su 17 345 9,699
Qiang Xiao 17 135 3,465
Liudong Xing 17 286 4,752
Witold Pedrycz 17 710 17,486
C P Chen 17 647 22,611
Qing-Long Han 17 481 26,032
Yan Qiao 17 66 1,377
Wei He 17 298 12,736
Guoliang Wei 17 165 5,366
Changchun Hua 16 325 6,559
Zidong Wang 16 528 31,053
Shaocheng Tong 16 202 19,218
Jiuxiang Dong 16 108 2,308
Min Wu 16 624 15,454
Xiaodong Yang 15 123 3,734
Yuanqing Xia 15 411 11,602
Dawei Gong 15 270 11,751
Xiang-Peng Xie 15 97 2,575
Hao Zhang 15 86 2,550
Xin-Ping Guan 14 440 6,099
Guangdeng Zong 14 173 5,330
Shuzhi Sam Ge 14 456 19,169
Zhijun Ding 14 55 757
Wenwu Yu 14 260 15,745
Wen-An Zhang 14 248 6,003
Shengyuan Xu 14 247 10,364
Jianwei Xia 14 191 3,428
Qi Zhou 14 88 5,270
David Zhang, Dapeng 13 834 39,909
Zhengqiang Zhang 13 151 2,663
Gregory Levitin 13 165 2,960
Keith W Hipel 13 310 5,850
Suibing Li 13 357 9,535
Fuad E Alsaadi 13 875 23,933
Ding Wang 13 161 5,632
Baoyong Zhang 12 93 3,488
Frank L Lewis 12 340 19,909
Xin Luo 12 133 4,094
Jun Wang 12 387 17,333
Mohamed Khalgui 12 164 1,446
Mao-long Lv 12 194 9,562
Xudong Zhao 12 208 8,529
Wei-Xing Zheng 12 453 15,169
Chen Guanrong 12 1,385 65,632
Ling Wang 12 298 10,245
Yuanshun Dai 12 118 2,697
H-N Wu 12 175 5,951
Han-Xiong Li 12 292 8,126
Long Jin 12 136 3,405
Xi-Ming Sun 11 128 2,507
Shun-Feng Su 11 132 3,055
Haibin Zhu 11 175 2,440