33.2(top 1%)
Impact Factor
37.4(top 1%)
extended IF
315(top 1%)
H-Index
3,664
authors
1,651
papers
361,304
citations
3,860
citing journals
109,137
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Gang Li 9,213 205 54,844
Yang Yang 8,816 199 55,309
Fengnian Xia 6,128 135 27,510
Henry J Snaith 5,965 444 110,811
Andrea C Ferrari 5,616 273 93,592
Francesco Bonaccorso 5,443 180 24,540
Tawfique Hasan 5,443 124 15,876
Hong-Bin Wu 5,197 260 19,840
Zhicai He 5,166 29 7,719
Yang Michael Yang 4,866 49 7,615
Michael Grätzel 4,865 647 191,213
Martin A Green 4,679 604 51,357
Anita W Y Ho-Baillie 4,321 154 15,732
Shanhui Fan 3,864 278 38,059
Thomas Burdyny 3,829 497 58,261
Edward H Sargent 3,829 680 77,265
Yu Guo 3,808 267 22,373
Mohamad K Nazeeruddin 3,699 734 116,991
Masayoshi Tonouchi 3,630 392 8,714
Shinuk Cho 3,614 164 10,199
Ji Sun Moon 3,614 14 6,133
Nelson Coates 3,614 2 3,796
Serge Beaupré 3,614 62 9,831
Kwanghee Lee 3,614 132 13,268
Sung Heum Park 3,614 185 7,377
Mario Leclerc 3,614 264 31,944
Wolfgang Freude 3,611 297 10,161
Phaedon Avouris 3,568 200 40,769
Rui Zhu 3,542 152 11,216
Vlad Shalaev 3,539 408 34,904
Jingbi You 3,380 92 29,088
Luping Yu 3,362 96 9,917
Chengmei Zhong 3,315 48 8,896
Miao Xu 3,315 108 5,189
Shi-Jian Su 3,315 184 14,852
Chihaya Adachi 3,288 726 55,528
Juerg Leuthold 3,208 437 18,792
Christian Koos 3,139 263 9,237
Michal Lipson 3,122 292 27,265
J D Bozek 2,945 276 14,775
Marin Soljačić 2,932 267 27,068
Jinsong Huang 2,904 244 48,243
Jianhui Hou 2,865 429 53,937
Sergei I Bozhevolnyi 2,847 480 25,086
Yongye Liang 2,834 138 41,851
Shaoqing Zhang 2,834 134 20,972
Moungi G Bawendi 2,813 208 28,169
Anatoly V Zayats 2,808 158 11,658
Dmitri K Gramotnev 2,797 54 4,460
Jianpu Wang 2,780 93 9,499
Wenshan Cai 2,734 72 12,780
Heinz-Dieter Nuhn 2,703 46 4,100
Richard Friend 2,642 695 114,675
John D Joannopoulos 2,620 85 9,812
Henrik Loos 2,618 46 4,905
Daniel Ratner 2,618 12 2,810
Juhao Wu 2,618 38 3,598
Marc M Messerschmidt 2,575 186 17,962
Alexander Grigorenko 2,542 68 17,191
Jelena Vuckovic 2,527 294 18,615
Jeremy O'Brien 2,511 84 11,758
D R Englund 2,494 200 12,809
Dirk Englund 2,494 112 10,287
Vladimir Bulović 2,487 135 18,308
Niek F Van Hulst 2,475 248 16,400
Yuri S Kivshar 2,364 980 58,375
Shanhui Fan 2,347 268 23,273
S P Moeller 2,335 18 2,933
Wei Huang 2,295 2,508 108,179
Tobias J Kippenberg 2,246 152 17,085
Seth Lloyd 2,211 175 25,759
Thomas Mueller 2,205 97 13,353
Konstantin Novoselov 2,187 416 233,661
Jian Wang 2,168 268 7,996
Alan E Willner 2,163 169 8,879
Thomas P Russell 2,159 967 74,808
Feng Liu 2,159 58 8,384
Vittorio Giovannetti 2,153 260 14,248
Moshe Tur 2,152 71 4,516
Cong Liu 2,152 61 5,023
Yongxiong Ren 2,147 44 5,023
Yan Yan 2,147 81 5,207