6.2(top 2%)
Impact Factor
6.6(top 2%)
extended IF
85(top 4%)
H-Index
1.5K
authors
5.9K
papers
65.8K
citations
5.8K
citing journals
34.3K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Shigenobu Kanba 940 227 9,865
Kyioto Kasai 920 426 14,422
Toshi A Furukawa 859 656 21,877
Ju-Yu Yen 849 87 7,092
Tadafumi Kato 797 389 18,075
Jun Shigemura 743 53 1,546
Norito Kawakami 711 293 24,758
Takahiro A Kato 682 272 7,305
David M Benedek 670 44 1,190
Robert J Ursano 670 460 15,064
Joshua C Morganstein 670 28 999
Cheng-Fang Yen 620 267 7,758
Ryota Hashimoto 464 356 14,432
Norio Ozaki 464 616 18,392
Kenji Hashimoto 432 610 24,347
Hiroaki Hori 430 129 3,165
Masaru Mimura 406 76 1,534
Hiroshi Kunugi 405 270 7,425
Tempei Otsubo 385 4 393
Vedat Sar 384 93 3,485
Toshiya Inada 383 203 4,779
Jin Narumoto 355 122 2,192
Masakazu Washio 333 136 3,473
Hidenori Yamasue 325 155 5,995
Susumu Higuchi 317 76 3,101
Sue-Huie Chen 299 38 2,656
Akihiro Nishi 299 39 1,459
Tetsuro Ohmori 287 57 1,370
Tomiki Sumiyoshi 286 93 1,941
Tatsui Otsuka 285 30 806
Toshiaki Onitsuka 282 80 2,351
Yasuhiro Kaneda 282 48 1,600
Takeshi Asami 281 21 630
Chol Shin 280 278 6,940
Yuichiro Watanabe 278 93 1,963
Sosei Yamaguchi 277 50 822
Alan R Teo 259 68 2,002
Chih-Hung Ko 257 96 5,970
Kazuyuki Nakagome 252 134 3,085
Yuichi Inoue 251 192 4,313
Shuken Boku 242 11 443
Jun Soo Kwon 235 391 13,817
Richard W J Neufeld 235 102 4,291
Tiao-Lai Huang 230 60 1,944
Kang Sim 230 243 7,842
Norman Sartorius 224 187 7,016
Robert Bartha 221 183 5,598
Ruth A Lanius 221 212 11,441
Elizabeth Osuch 221 22 727
Jean Theberge 221 110 5,111
Emre Bora 221 112 9,805
Dan J Stein 220 1,421 71,192
Motohiro Okada 219 172 4,098
Chung-Ping Cheng 214 64 1,427
Gabriele Sani 213 161 3,896
Won-Myong Bahk 208 154 2,685
Masaru Tateno 207 65 1,341
Bilal Ustundag 205 101 3,406
Shinsuke Koike 201 125 1,987
Kenichi Meguro 200 135 5,239
Sandeep Grover 197 605 7,040
Heon-Jeong Lee 194 209 3,993
Richard S E Keefe 189 272 28,476
Naotaka Shinfuku 186 38 634
Hiroko Miura 182 20 326
Hissei Imai 181 41 1,898
Daisuke Nishi 180 118 1,868
Shuntaro Ando 177 72 655
Naoki Hayashi 175 36 396
Susan Shur-Fen Gau 175 283 8,501
Siu Wa Tang 172 20 602
Mian-Yoon Chong 171 32 939
Nobumasa Kato 170 123 3,854
Yuqing Zhang 164 232 17,028
Yuqing Zhang 164 10 352
Li Wang 164 102 2,519
Branko Aleksic 160 141 4,728
Hiroyuki Nawa 159 155 10,251
Tomohiro Nakao 159 50 1,984
Jun-ichi Iga 156 90 1,727
Po-See Chen 154 195 3,882
Maria Paz Hidalgo 152 52 2,616
Marcia Lorena Chaves 152 81 2,701
Wolnei Caumo 152 162 3,368
Alp Üçok 151 62 2,026