1.7(top 10%)
Impact Factor
1.9(top 10%)
extended IF
108(top 3%)
H-Index
1.2K
authors
5.5K
papers
111.1K
citations
3.1K
citing journals
17.4K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Tong Yang 20 180 4,667
Avner Friedman 15 421 10,161
Feimin Huang 14 73 1,675
Ansgar Jüngel 14 209 3,476
Gustaf Gripenberg 13 36 342
Yihong Du 12 132 3,904
Xinfu Chen 12 99 2,841
Changjiang Zhu 12 126 1,910
Jian-Guo Liu 12 184 3,841
Juncheng Wei 11 243 5,715
Bei Hu 11 96 1,433
Kevin Zumbrun 10 139 2,811
Zuowei Shen 10 137 10,030
Gui-Qiang G Chen 10 168 4,370
David Colton 10 154 6,811
Ming Mei 9 41 1,009
Bjorn Sandstede 9 122 3,558
Matteo Novaga 9 144 1,376
Irene Fonseca 9 109 2,189
Felipe Linares 8 67 1,310
Andro Mikelic 8 142 3,698
Philippe Laurençot 8 133 1,919
Hongjie Dong 8 94 1,112
Alexander Mielke 7 190 5,682
Andrey L Piatnitski 7 117 1,435
Elena Beretta 7 46 679
Juan-Luis Vázquez 7 239 6,642
Christian Schmeiser 7 98 2,810
Giovanni Alessandrini 7 66 2,002
Ulisse Stefanelli 7 119 1,486
Robert L Pego 7 94 3,527
Hongyu Liu 7 134 1,549
Hal L Smith 7 106 4,902
Harald Garcke 7 159 3,809
Seok-Bae Yun 7 41 377
Hao Wu 7 52 928
Pablo Pedregal Tercero 7 114 1,470
Julian Fischer 7 27 158
Michael Renardy 7 152 3,966
Stefan Müller 7 65 3,702
Benedetto Piccoli 7 195 3,901
Yi Wang 7 32 477
Gunther Uhlmann 7 218 7,624
Hoai-Minh Nguyen 7 75 948
Miroslav Bulicek 7 76 725
Lassi Päivärinta 7 28 1,177
Jenn-Nan Wang 6 71 606
Pavel Krejci 6 117 1,120
Qiang Du 6 288 10,092
Ian Tice 6 32 415
Bin Han 6 81 2,630
Giuseppe Buttazzo 6 124 2,432
Enrico Valdinoci 6 216 6,401
Giuseppe Savare 6 77 2,584
Feng Xie 6 33 610
Athanasios E Tzavaras 6 73 993
William F Trench 6 83 1,253
Fioralba Cakoni 6 69 1,653
Wei Xiang 6 29 203
Hermano Frid 6 47 658
Simon N Chandler-Wilde 6 69 1,709
Xiaofeng Ren 6 32 707
Toan T Nguyen 6 29 311
Mathew A Johnson 6 42 663
George Cosner 6 104 3,515
Renjun Duan 6 73 1,829
Xiangsheng Xu 6 52 239
Eduard Feireisl 6 277 4,641
Rafael de la Llave 6 85 1,329
Seung-Yeal Ha 6 214 3,488
Yaniv Almog 6 44 339
Eitan Tadmor 6 158 10,227
Andrea Braides 6 119 2,000
Hao Wu 6 509 22,996
Josef Malek 6 121 2,783
Hao Wu 6 114 2,363