2.3(top 8%)
Impact Factor
2.6(top 8%)
extended IF
79(top 5%)
H-Index
2.1K
authors
7.9K
papers
74.5K
citations
3.4K
citing journals
17.8K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Guang-Hong Yang 41 628 16,966
James Lam 40 497 25,394
Magdi Sadek Mahmoud 38 428 6,097
manuel de la Sen 27 636 4,086
Guang-Ren Duan 24 298 5,529
Keigo Watanabe 23 279 1,503
Fuad E Alsaadi 23 875 24,659
Jinde Cao 21 1,813 65,159
Ge Song 21 360 14,389
Guo-Ping Liu 20 395 12,625
Zhi Liu 19 198 2,665
Bin Jiang 19 318 6,866
Jun Zhao 18 329 7,417
Zheng-rong Xiang 18 243 4,761
Yurong Liu 17 216 12,630
Mohsen Razzaghi 17 211 3,859
Yugang Niu 17 155 3,868
Changchun Hua 16 324 6,820
Zidong Wang 15 528 31,615
Sing-Kiong Nguang 15 302 6,342
Rakesh Gupta 15 81 418
Hongjian Liu 15 58 1,134
Quanmin Zhu 15 103 1,687
Min Wu 14 622 15,901
Yingmin Jia 14 204 6,241
Hansheng Wu 14 83 766
sakthivel Rathinasamy 14 430 9,501
Xin-Ping Guan 14 439 6,399
Wei-Xing Zheng 13 451 15,633
Syed Ali 13 161 2,727
Michael Basin 13 208 4,414
Ruifeng Ding 12 423 18,394
Hamid Reza Karimi 12 566 19,725
Shey-Huei Sheu 12 99 1,874
Xiaowu Mu 12 93 739
Leonid Fridman 12 456 11,260
M A Fkirin 12 36 272
Vicenҫ Puig 12 444 5,046
Long Wang 12 548 20,323
Huan-Qing Wang 12 143 4,709
Bing Chen 11 226 13,325
Edward Szczerbicki 11 181 1,379
Michael Shi 11 758 45,713
Fenghsiang Hsiao 11 50 558
Kerim Demirbas 11 37 133
Antonios Tsourdos 11 403 3,786
Weidong Zhang 10 248 3,920
Gang Feng 10 444 18,262
Chong Lin 10 233 11,805
Visakan Kadirkamanathan 10 183 2,860
Xiushan Cai 10 58 439
Pin-Lin Liu 10 48 641
Hoang Pham 10 151 4,327
Jun Hu 10 118 3,771
Ho-Lim Choi 10 66 526
Yuanqing Xia 10 410 12,000
Hongjiu Yang 10 112 1,726
Hieu M Trinh 10 212 4,018
Hua-liang Wei 10 124 2,666
Derui Ding 9 142 6,253
Xiao-Dong Li 9 37 364
Guangdeng Zong 9 173 5,594
Pedro L D Peres 9 218 4,699
Jin-Hua She 9 340 7,711
Fei Liu 9 255 3,816
C J Harris 9 34 704
Ligang Wu 9 283 17,156
YangQuan Chen 9 867 22,898
Belur V Dasarathy 9 35 936
Zi-Jiang Yang 9 49 532
Jason S H Tsai 9 36 251
Jun-Min Li 9 174 2,130
Qing-Long Han 8 469 27,126
Yi-Kuei Lin 8 223 2,806
Ju H. Park 8 813 27,294
Yuliang Cai 8 351 10,332
Sushil Sushil 8 157 3,560
Zhi-Hong Guan 8 239 6,688
Cheng-Chew Lim 8 190 4,222
Jianchang Liu 8 65 542
Shib Sana 8 169 4,738
Junping Du 8 117 1,317
Baocang Ding 8 95 1,760
Sushil 8 117 2,902