0.7(top 18%)
Impact Factor
0.8(top 18%)
extended IF
30(top 13%)
H-Index
2.3K
authors
9.1K
papers
26.8K
citations
1.7K
citing journals
14.4K
citing authors

Most published authors in 2003

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Aidar Gubaidullin 8 393 2,878
Alexander I Konovalov 6 371 2,444
Boris A Trofimov 5 1,114 9,317
Nina Gusarova 4 382 2,799
Irina Zvereva 4 143 1,081
Vladimir E Kataev 4 93 744
Mayya Belenok 4 32 208
Olga Andreeva 4 44 256
Svetlana Amosova 4 296 2,289
Sergy Makarenko 3 55 222
MiKhael Ryabov 3 91 308
Victor V Gusarov 3 174 2,006
Alexander A Bredikhin 3 121 713
Elena I Davydova 3 32 343
Natalya V Chizhova 3 91 282
Alexander V Piskunov 3 177 2,130
Alexey Timoshkin 3 191 3,248
Rafail A Yusupov 3 22 46