6.9(top 2%)
Impact Factor
7.2(top 2%)
extended IF
193(top 1%)
H-Index
5.4K
authors
11.2K
papers
384.6K
citations
5.4K
citing journals
55.6K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Mat Santamouris 95 416 20,609
Luisa Cabeza 54 575 28,692
Qingyan Chen 42 211 8,284
Luisa F Cabeza 41 424 21,679
Jeong Tai Kim 40 120 2,939
Shiming Simon Deng 39 205 5,430
Tianzhen Hong 39 177 7,235
Da Yan 37 132 4,513
Roberto Lamberts 37 93 2,696
Shiming Deng 36 145 3,912
Jarek Kurnitski 31 173 3,791
Fariborz Haghighat 31 199 9,025
Constantinos A Balaras 30 75 3,843
Richard de Dear 29 160 9,623
Tao Zhang 28 105 1,532
Borong Lin 28 125 2,855
Agis M Papadopoulos 28 131 3,877
Svend H Svendsen 27 93 3,533
Shengwei Wang 27 279 10,486
Jan Lm Hensen 26 147 6,362
Gongsheng Huang 26 145 3,835
Stefano Schiavon 26 89 3,515
Jianlei Niu 25 173 7,107
Yi Jiang 25 131 3,932
Runming Yao 24 93 3,191
Umberto Berardi 24 159 6,922
Ruzhu Wang 24 837 28,023
Anna Laura Pisello 23 193 4,617
Alvaro de Gracia 23 92 5,488
Camila Barreneche 23 275 16,998
Zhenjun 22 140 5,024
Costanzo Di Perna 21 41 1,410
William O'Brien 21 114 3,009
Gregor Henze 21 109 3,078
Youming Chen 20 82 1,665
Enedir Ghisi 20 136 3,154
Yongjun Sun 20 78 2,185
Fu Xiao 20 128 5,387
Baizhan Li 19 159 4,439
Jae-Weon Jeong 19 125 1,827
Ryozo Ooka 19 135 3,062
Ibrahim Dincer 19 1,119 44,423
Athanassios A. Argiriou 19 96 3,674
Azra Korjenic 19 81 1,236
Song Mengjie 19 203 5,377
Angui Li 19 130 1,661
Elena G Dascalaki 19 41 1,745
Dirk Saelens 19 78 1,631
Taehoon Hong 18 221 4,558
Nesreen Ghaddar 18 156 2,837
Eleanor S Lee 18 59 2,032
Moncef Krarti 18 130 2,881
Dirk Műller 18 100 1,706
Junjie Liu 17 147 2,870
Kf Fong 17 99 4,186
Carey J Simonson 17 146 4,110
Alan K Meier 17 74 1,338
Zhang Lin 17 173 6,163
Staf Roels 17 105 2,436
Fabrizio Ascione 17 94 3,198
Donal Finn 17 73 1,196
Valentina Serra 17 68 1,375
Giuseppe Peter Vanoli 16 71 2,618
Franco Cotana 16 163 4,862
Jin Wen 16 59 1,705
Jelena Srebric 16 70 2,589
Hongxing Yang 16 337 14,095
Paul Raftery 16 38 1,455
Xianting Li 16 187 3,728
Gopal N Tiwari 16 308 13,403
Natasa Nord 16 74 1,224
Harry Boyer 16 29 489
Bjørn Petter Jelle 16 77 5,233
Miquel Casals 16 67 1,431
Jiayu Chen 15 99 1,660
Kamaruzzaman Sopian 15 668 19,538
Shady Attia 15 98 1,716
Milorad L Bojic 15 46 1,418
John E Taylor 15 95 3,181
Guiyin Fang 15 88 6,158
Sumin Kim 15 166 5,282
Albert Castell 15 66 5,835
Tilmann E Kuhn 15 34 725