2.5(top 7%)
Impact Factor
2.6(top 7%)
extended IF
160(top 2%)
H-Index
4.6K
authors
15K
papers
377.3K
citations
3.2K
citing journals
64.9K
citing authors

Most published authors in 2017

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Wen-Hua Sun 9 604 21,927
Craig Hawker 5 583 67,011
Per B Zetterlund 5 236 8,291
Zhi-Qiang Fan 4 218 4,159
Zhisheng Fu 4 81 1,249
Tongling Liang 4 102 2,131
Prakash P Wadgaonkar 4 104 1,830
Xiaofang Li 3 40 787
Marinos Pitsikalis 3 109 5,781
Stuart C Thickett 3 63 2,113
Yanning Zeng 3 26 460
Janina Kabatc 3 87 1,201
Zheng Wang 3 30 1,269
Mihaela C Stefan 3 82 1,996
Michael C Biewer 3 90 2,089
Yusuf YaĞci 3 574 23,815
Danming Chao 3 70 1,388
Shaofei Song 3 20 230
Barry C Thompson 3 99 9,085
Jun-Ting Xu 3 220 5,354
Mingfeng Wang 3 82 2,626
Gregory A Solan 3 179 6,817
Joseph P Kennedy 3 282 5,805
Chuanbing Huang 3 18 380
Atsushi Sudo 3 170 3,227