16.4(top 1%)
Impact Factor
17.1(top 1%)
extended IF
429(top 1%)
H-Index
25K
authors
16.7K
papers
1.4M
citations
7.5K
citing journals
269.4K
citing authors

Most published authors in 2017

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Zhong Lin Wang 25 2,128 251,561
Paul S Weiss 16 285 20,532
Xiaoyuan Chen 14 1,053 90,677
Wolfgang J Parak 11 438 41,040
Yury Gogotsi 9 875 148,755
Ali Khademhosseini 9 753 72,071
Mark C Hersam 8 516 41,786
Vincent M Rotello 8 389 34,605
Wei Huang 8 2,509 109,651
James M Tour 8 526 69,578
Warren W C Chan 8 144 37,665
Yan Li 8 187 8,917
Peter Nordlander 8 407 62,962
Lei Jiang 7 1,263 90,024
Andre E Nel 7 172 44,068
Andrey L Rogach 7 514 43,756
Yu-Liang Zhao 6 340 30,016
Xinhe Bao 6 715 47,326
Chunying Chen 6 458 29,893
Chongwu Zhou 6 238 32,637
Yijing Liu 6 112 9,096
Jun Lou 6 347 35,056
Cherie R Kagan 6 120 10,501
Shuit-Tong Lee 6 48 9,100
Jamie H Warner 6 337 14,183
Zhuang Liu 6 475 80,520
Yuliang Zhao 6 491 42,273
Mauricio Terrones 6 696 55,109
Nicholas A Kotov 6 463 50,983
Liangbing Hu 5 406 54,186
Sergei V. Kalinin 5 790 31,992
Reginald M Penner 5 171 13,140
Jin Zhang 5 474 22,273
Ali Javey 5 309 43,825
Zhongfan Liu 5 711 44,009
Zhong-Shuai Wu 5 216 29,553
Aanlian Pan 5 330 13,559
Tan Weihong 5 890 62,594
Kenji Watanabe 5 1,502 88,940
Gulen Yesilbag Tonga 5 39 1,877
Lian-Mao Peng 5 615 30,560
Richard D Schaller 5 195 11,287
Vinayak P Dravid 5 184 5,973
Weiwei Gao 5 67 6,587
Yihang Liu 5 45 5,115
Chao Gao 5 226 18,948
Zhen Yang 5 80 5,398
Weibo Cai 5 367 25,466
Vincent Meunier 5 296 18,770
Rodrigo Villegas Salvatierra 5 44 1,962
Hui-Ming Cheng 5 775 103,853
Carl H Naylor 5 34 2,186
Andrew Wee 5 714 23,470
Takashi Taniguchi 5 1,449 86,356
Weiwei Gao 5 58 3,471
Lain-Jong Li 5 427 50,385
Beatriz Pelaz 5 93 5,552
Ben Zhong Tang 4 1,902 121,238
Ralph Weissleder 4 1,016 124,519
Neus Feliu 4 51 3,010
Raymond E Schaak 4 165 18,372
Liberato Manna 4 425 41,627
Byeongdu Lee 4 289 14,899
Paula T Hammond 4 335 30,298
Weihao Zheng 4 42 1,915
Xinglong Wu 4 947 32,699
Sijie Lin 4 110 8,993
Liang Yan 4 210 24,530
Johan Hofkens 4 566 24,331
Xinliang Feng 4 685 73,540
Boris I Yakobson 4 392 39,445
Mario Ruben 4 285 15,480
Paul A Mulvaney 4 297 38,941
Anyi Zhang 4 22 1,466
Jibin Song 4 161 9,922
Shi Xue Dou 4 1,087 52,564
Kwang S Kim 4 583 58,567
Junwei Sha 4 43 1,857
Xian-Zheng Zhang 4 408 21,457
Hong Zhou 4 57 2,585
Vivek B Shenoy 4 96 7,071
Yanfeng Zhang 4 171 10,657
Zhuang Liu 4 450 79,599