16.4(top 1%)
Impact Factor
17.1(top 1%)
extended IF
429(top 1%)
H-Index
25K
authors
16.7K
papers
1.4M
citations
7.5K
citing journals
269.4K
citing authors

Most published authors in 2013

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Zhong Lin Wang 19 2,128 251,561
James M Tour 11 526 69,578
Paul S Weiss 10 285 20,532
Rodney S Ruoff 9 537 173,534
Zong-Hong Lin 9 128 10,106
Sergei V. Kalinin 8 790 31,992
Christopher B Murray 8 239 25,699
Wolfgang J Parak 7 438 41,040
Andre E Nel 7 172 44,068
Qingshen Jing 7 61 10,775
Tan Weihong 6 890 62,594
Cherie R Kagan 6 120 10,501
Edward H Sargent 6 680 78,319
Jun Chen 6 184 21,522
Xiaoyuan Chen 6 1,053 90,677
Nicholas A Kotov 6 463 50,983
Ya Yang 6 222 16,168
Simiao Niu 6 87 16,265
Tian Xia 5 190 37,507
Qihua Xiong 5 278 20,371
Andrey L Rogach 5 514 43,756
Morinobu Endo 5 672 31,080
Yihang Liu 5 45 5,115
Stephen Jesse 5 336 13,674
Mauricio Terrones 5 696 55,109
Hui-Ming Cheng 5 775 103,853
Yoong Ahm Kim 5 218 7,436
Chunsheng Wang 5 336 38,478
Stefan A Maier 5 509 43,492
Eric Pop 5 275 18,080
Jillian M Buriak 5 170 11,379
Zheng Liu 5 467 51,634
Hulin Zhang 5 85 5,747
Frank Caruso 4 627 58,767
Sihong Wang 4 64 15,439
Yannan Xie 4 46 4,839
Long Lin 4 83 16,832
Julio A Rodriguez-Manzo 4 24 2,035
Andras Kis 4 120 46,545
Peng Bai 4 26 6,820
Peter Nordlander 4 407 62,962
Andrew Wee 4 714 23,470
Alexander Tselev 4 133 3,992
Xingchen Ye 4 90 9,175
Zhaoxia Ji 4 84 12,110
Ali Khademhosseini 4 753 72,071
Haiyuan Zhang 4 96 7,167
Lain-Jong Li 4 427 50,385
Mark C Hersam 4 516 41,786
Matteo Pasquali 4 212 12,466
Itamar Willner 4 482 43,631
Ali Javey 4 309 43,825
Catherine Jones Murphy 4 284 44,620
Raffaele Mezzenga 4 402 18,533
Gedeng Ruan 4 63 6,012
Monica Olvera de la Cruz 4 332 11,194
Andreas Hirsch 4 669 34,391
Yan Yan 4 70 5,818
Francois Fay 4 40 2,244
Yoshio Bando 4 949 67,055
Dmitri Golberg 4 752 52,164
Gang Zheng 4 248 13,271
Reginald M Penner 4 171 13,140
Wenzhuo Wu 4 120 11,351
Paul A Mulvaney 4 297 38,941
Sergei V Kalinin 3 263 13,226
F Javier García De Abajo 3 445 37,190
Jun Tang 3 35 2,387
Bingbing Sun 3 63 3,999
Huan Meng 3 96 13,689
Zahi A Fayad 3 503 40,716
Ulrich F Keyser 3 199 9,098
Alan L Huston 3 51 2,283
Yuanyuan Shang 3 60 2,186
David Estrada 3 44 2,195
Hua Zhang 3 414 91,452