16.4(top 1%)
Impact Factor
17.1(top 1%)
extended IF
429(top 1%)
H-Index
25K
authors
16.7K
papers
1.4M
citations
7.5K
citing journals
269.4K
citing authors

Most published authors in 2011

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Paul S Weiss 10 285 20,532
Rodney S Ruoff 10 537 173,534
James M Tour 9 526 69,578
Zhaoxia Ji 8 84 12,110
Chongwu Zhou 8 238 32,637
Tian Xia 8 190 37,507
Jamie H Warner 8 337 14,183
Andre E Nel 8 172 44,068
Zhengzong Sun 7 75 16,036
Yoshio Bando 7 949 67,055
Saji George 6 63 5,153
Xiang Wang 6 89 9,712
Shu-Hong Yu 6 806 73,726
Zhong Lin Wang 6 2,128 251,561
Dmitri Golberg 6 752 52,164
Zhongfan Liu 6 711 44,009
Huan Meng 6 96 13,689
Flemming Besenbacher 5 411 31,852
Haiyuan Zhang 5 96 7,167
Mark C Hersam 5 516 41,786
Paras N Prasad 5 571 42,527
Max G Lagally 5 90 3,995
Zeger Hens 5 219 11,788
Mark H Rummeli 5 307 15,305
Bengt Fadeel 5 203 13,448
Paula T Hammond 5 335 30,298
Wolfgang J Parak 5 438 41,040
Alex Robertson 5 104 5,502
Sijie Lin 5 110 8,993
Konstantin Novoselov 5 416 238,450
Lian-Mao Peng 4 615 30,560
Stephen Jesse 4 336 13,674
G Andrew D Briggs 4 343 13,110
Nicholas A Kotov 4 463 50,983
Sergei V. Kalinin 4 790 31,992
Shaojun Dong 4 856 55,472
Jaime Gomez-Rivas 4 163 7,767
Iwan Moreels 4 111 6,784
Lain-Jong Li 4 427 50,385
Yuliang Zhao 4 491 42,273
Liming Dai 4 691 82,187
Xiao Cheng Zeng 4 621 35,150
Y-L Chueh 4 342 13,475
Zheng Yan 4 72 9,751
A John Hart 4 199 11,584
Jr-Hau He 4 304 18,195
Chunyi Zhi 4 355 31,902
Judy Cha 4 111 16,507
Chun-Yi Zhi 4 431 35,856
Marin Alexe 4 331 13,609
Tan Weihong 4 890 62,594
Ting Yu 4 286 29,912
Anna K Swan 4 48 3,000
Zhenan Bao 4 713 106,044
Hai-Lin Peng 4 235 22,117
Yan Yao 3 124 23,203
Jianshi Tang 3 119 6,000
Geoffrey A Ozin 3 147 19,878
Jian Yu Huang 3 184 16,138
Jianfang F Wang 3 265 27,234
Juan G Duque 3 35 1,216
Bernd Rellinghaus 3 186 5,433
Hai-Wei Liang 3 126 16,591
Mauricio Terrones 3 696 55,109
Hua Zhang 3 729 106,142
N Ravishankar 3 143 4,323
Andrew Wee 3 714 23,470
Detlef M Smilgies 3 300 13,804
Joseph M K Irudayaraj 3 240 11,837
Robert Damoiseaux 3 141 6,699
Lutz Mädler 3 214 25,258
Jianfang Wang 3 161 23,665
Luis Liz-Marzán 3 561 58,089
Woo Lee 3 80 6,897
Alexander Tselev 3 133 3,992
Richard Martel 3 227 16,833
Guozhen Shen 3 359 23,675