12.8(top 1%)
Impact Factor
13.2(top 1%)
extended IF
254(top 1%)
H-Index
25K
authors
22.1K
papers
1M
citations
3.4K
citing journals
161.1K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Guozhong Cao 70 518 34,511
Xuping Sun 60 601 55,199
Yusuke Yamauchi 58 1,015 54,904
Shi Xue Dou 57 1,087 52,564
Feiyu Kang 57 832 47,068
Hua Kun Liu 54 1,003 56,243
Ivan P Parkin 54 807 31,426
Arumugam Manthiram 53 565 55,685
Zongping Shao 53 692 39,206
Lei Jiang 53 1,263 90,024
Yitai Qian 49 413 19,338
Wei Zhou 49 708 40,017
Zhen Zhou 49 358 28,604
Zhanhu Guo 46 926 56,217
Huisheng Peng 45 318 22,325
Zhongyi Jiang 44 397 17,897
Pei Kang Shen 43 256 12,480
Abdullah M. Asiri 43 1,948 77,797
Xinhui Lu 42 397 18,618
Yongfang Li 42 508 44,288
Xihong Lu 41 340 30,600
Yang-Kook Sun 41 675 59,364
Wei Huang 41 2,509 109,651
Yunhui Huang 40 512 36,180
Hong-Zheng Chen 40 301 15,915
Liang Wang 40 234 9,780
Zidong Wei 40 259 13,454
Bei Long 40 292 27,839
Qing Jiang 39 801 28,433
Can Li 39 568 40,717
Jie-Shan Qiu 39 674 36,521
Dongyuan Zhao 38 706 83,915
Jieshan Qiu 38 362 22,151
Yuping Wu 37 555 30,545
G. Jeffrey Snyder 37 578 55,291
Jean’ne M Shreeve 37 401 16,682
Wei 37 307 27,864
Li-Qiang Mai 36 589 41,847
Xin-hui Xia 36 293 21,032
Hua-Gui Yang 36 249 22,192
Zhongmin Su 36 1,206 41,771
Nam Hoon Kim 36 301 20,819
Jianhui Hou 36 429 54,288
Zai-Ping Guo 36 528 32,672
Xiao-Gang Zhang 35 425 30,726
Mohamad K Nazeeruddin 35 737 118,605
You Xu 35 174 6,565
Jinhua Ye 35 657 51,032
Shujiang Ding 35 261 12,545
Zm Wang 35 473 47,905
Baohua Li 34 153 11,854
Huamin Zhang 34 214 10,541
Kuo-Chuan Ho 34 463 20,547
Hongjing Wang 34 164 4,733
Xianfeng Li 34 272 11,043
Bao-Hua Li 34 178 12,609
Xiaowei Zhan 33 364 39,409
Huijun Zhao 33 563 36,994
Xiaonian Li 33 125 3,174
Haitao Huang 33 326 12,479
Cheng-Yong Su 33 581 33,803
Haoyu Fu 33 125 11,780
Yiwang Chen 32 555 13,830
Li Rong Zheng 32 353 27,603
Baibiao Huang 32 723 34,993
Likun Pan 32 388 19,297
Zhongxin Song 32 300 20,847
Feng Wu 32 310 12,234
Huanting Wang 32 447 22,113
G X Wang 32 706 53,554
Chang Ming Li 31 927 49,689
Shichun Mu 31 311 16,204
Huan Pang 31 430 23,832
Shi Zhang Qiao 31 531 84,344
Haoshen Zhou 31 558 42,149
John T S Irvine 31 505 24,636
Michael Grätzel 31 647 193,756
Jijian Xu 30 321 15,605
Meilin Liu 30 667 49,473
Jaka Sunarso 30 486 31,080
Yun Hang Hu 30 235 10,778
Zou Zhigang 30 265 10,828