9.5(top 1%)
Impact Factor
9.8(top 1%)
extended IF
398(top 1%)
H-Index
19.5K
authors
22.9K
papers
1.5M
citations
5.7K
citing journals
231.9K
citing authors

Most cited authors in 2009

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Andries Meijerink 1,540 417 28,315
Cees Ronda 1,540 18 3,030
Yu Lin Zhong 1,275 77 4,236
Yong Zhou 1,275 294 18,028
KianPing Loh 1,275 610 54,168
Qiaoliang Bao 1,275 277 29,501
Yong Wang 1,040 165 13,479
Armin Feldhoff 1,023 213 10,085
Wolfgang Schnick 1,022 515 17,723
zheng Jiao 865 61 2,675
Haijiao Zhang 865 80 3,535
Dengyu Pan 865 97 8,623
Wu Minghong 865 193 12,004
Bing Zhao 865 66 3,254
Klaus Huber 857 102 4,264
Chengdu Liang 848 123 13,679
Dongyuan Zhao 782 706 83,915
Randall Q Snurr 781 336 35,909
Nancy J Dudney 762 146 11,339
Jane Y Howe 762 116 5,118
Aron Walsh 760 409 40,704
Jadranka Travaš-Sejdić 757 123 4,256
Manoj K Singh 756 117 6,459
Carlos M Granadeiro 756 46 2,300
Helena I S Nogueira 756 119 4,065
Gil Gonçalves 756 55 2,663
Paula A.A.P. Marques 756 112 4,088
Kazunari Domen 755 569 69,896
Arumugam Vadivel Murugan 675 57 3,842
Hui Peng 659 76 2,188
Clare Grey 651 599 39,079
Shouheng Sun 614 189 34,128
Su-Huai Wei 613 550 46,898
Frank Caruso 590 627 58,767
T Jean Daou 581 124 3,378
Isabelle Texier 581 72 3,001
Nguyen Quang Liem 581 51 1,508
Liang Li 581 331 11,718
Liang Li 581 90 9,034
Wei Chen 567 253 22,786
Shao-Wei Chen 567 414 21,328
Fiorenzo Vetrone 545 136 13,723
John A Capobianco 545 97 10,639
Venkataramanan Mahalingam 545 69 2,672
Yanfa Yan 534 473 31,751
Mohammad N Huda 534 99 2,774
Mowafak M Al-Jassim 534 243 7,248
Steven L Suib 520 368 18,256
Lei Jin 520 35 1,686
Chun-Hu Chen 520 72 3,269
Gordon G Wallace 512 1,203 63,489
Dan Li 512 193 29,564
Caiyun Wang 512 131 6,209
Dan Li 512 227 31,540
Oliver Oeckler 505 113 3,352
Alexander N Zelikin 501 144 7,344
Wei Pan 475 157 6,405
Hui Wu 475 360 28,085
Rui Zhang 475 85 2,736
A Ozgur Yazaydin 467 67 8,460
John J Low 467 3 1,207
Kazuhiko Maeda 459 260 38,093
Hong-Jun Gao 453 181 8,370
He Yang 453 39 1,641
Yanglong Hou 453 303 19,708
Zhichuan J Xu 453 354 30,208
Chengmin Shen 453 98 4,590
Wenjing Zhang 421 139 13,314
Jianwen 421 73 2,409
Niki Baccile 421 85 4,502
Lain-Jong Li 421 427 50,385
Ching-Yuan Su 421 98 5,920
Magda Titirici 421 274 27,247
Yajun Wang 420 78 7,730
Hua Chun Zeng 418 254 21,858
Michael Grätzel 417 647 193,756
Florian Le Formal 417 44 7,922
Kevin Sivula 417 141 18,844
Zhenan Bao 402 713 106,044
Hynd Remita 402 77 4,300