3.8(top 4%)
Impact Factor
3.9(top 4%)
extended IF
263(top 1%)
H-Index
7.7K
authors
29.8K
papers
907.8K
citations
5.4K
citing journals
104.9K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Rishi Raj 140 417 18,802
I-Wei Chen 99 344 15,940
Jürgen Rödel 99 354 21,792
Clive A Randall 94 458 20,440
D P H Hasselman 91 162 5,698
Alexandra Navrotsky 89 609 23,751
Gary L Messing 85 134 6,168
Hyoun-Ee Kim 83 357 14,112
Yanchun Zhou 82 450 16,020
Waltraud Kriven 82 197 5,728
William Fahrenholtz 80 228 10,916
Daniel Roper 76 132 3,724
Xiang Ming Chen 75 266 5,032
Doh-Yeon Kim 75 139 3,741
Yoshio Sakka 75 620 15,662
Martin P Harmer 75 127 6,055
Helen Chan 74 153 5,281
Arthur H Heuer 69 98 3,213
Tatsuki Ohji 68 341 7,832
John W Halloran 64 136 5,314
Dae Su Kim 63 143 2,615
Linan An 58 200 5,685
Gregory E Hilmas 57 158 8,962
Anil V Virkar 56 122 5,368
Brian R Lawn 54 138 12,301
Jing-Feng Li 53 460 23,334
Susan E Trolier-Mckinstry 53 459 14,455
Ludwig J Gauckler 52 331 19,249
Michael J Hoffmann 51 187 5,776
Hans-Joachim Kleebe 49 169 7,888
Minoru Tomozawa 47 91 2,414
Olivier Guillon 47 284 5,808
Michel Barsoum 47 477 61,421
Frank W Zok 47 84 2,856
John Wang 47 576 38,124
Jau-Ho Jean 47 73 1,618
Young-Wook Kim 46 292 6,933
Jingyang Wang 45 164 4,661
Ian M Reaney 45 364 15,251
Di Zhou 43 228 6,807
Yuichi Ikuhara 43 961 24,085
Ralf Riedel 43 439 13,320
Wei Pan 43 157 6,405
David R Clarke 42 139 16,024
José Mf Ferreira 42 483 15,304
George W Scherer 42 275 15,519
Ta Parthasarathy 42 216 6,981
Shujun Zhang 41 560 25,281
John C Mauro 41 319 8,534
Gregory Rohrer 41 326 11,120
Xi Yao 40 268 4,479
Tor Grande 40 329 9,689
Ce-Wen Nan 40 318 20,973
Young-Hag Koh 39 146 5,098
Gian Domenico Soraru 39 182 5,662
Jing 38 227 14,128
Genshui Wang 38 182 3,133
Paolo Colombo 38 276 9,613
Sahn Nahm 37 116 2,976
Anthony R West 37 370 17,698
Koichiro Fukuda 37 154 1,711
Jianbei Qiu 37 225 3,623
Xiao Qiang Liu 37 175 3,673
Carlo G Pantano 36 77 2,732
Ji-Guang Li 36 214 4,722
Liang Fang 36 430 8,672
Elizabeth 36 85 3,988
Ivar E Reimanis 36 64 1,184
Dinesh K Shetty 35 57 1,710
Lai-fei Cheng 35 300 11,096
Sridhar Komarneni 34 550 19,695
Jiagang Wu 34 379 13,435
Carlos G Levi 34 143 7,406
Zuhair A Munir 34 144 6,185
Michael Lanagan 34 170 5,744
Peter K Davies 33 62 3,354
Zhenxing Yue 33 85 1,185
Jacob Jones 33 279 9,753
Rong-Jun Xie 33 277 15,139
Rajendra K Bordia 33 82 2,192
Masahiro Tatsumisago 32 259 9,564
Jong Heo 32 160 3,582
Anuraag Gaddam 32 116 2,626