8.3(top 1%)
Impact Factor
8.8(top 1%)
extended IF
266(top 1%)
H-Index
17.3K
authors
32.7K
papers
1.2M
citations
9.7K
citing journals
202.2K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
David Julian McClements 172 1,614 93,215
Soottawat Benjakul 148 868 29,664
Isabel C. F. R. Ferreira 119 881 30,600
Lillian Barros 104 618 17,566
Celestino Santos-Buelga 104 618 27,338
Jesus Simal-Gandara 82 663 23,447
Fereidoon Shahidi 80 579 30,559
Mou-ming Zhao 79 368 10,783
Beatriz Oliveira 70 438 14,025
Zhengyu Jin 65 281 5,196
Paula B. Andrade 64 372 14,262
Guanghong Zhou 62 381 8,532
Da-Wen Sun 60 776 39,038
Leif H Skibsted 59 544 17,480
Marc E G Hendrickx 57 556 20,187
Patrícia Valentão 56 332 12,256
Jan A Delcour 56 669 26,913
Chin-Ping Tan 55 407 10,148
Narpinder Singh 54 260 12,457
Victor De Freitas 54 368 11,645
Eric Andrew Decker 53 406 30,023
Jianbo Xiao 51 318 9,887
Fidel Toldrá 50 421 13,499
Baoru Yang 49 200 5,610
A M Abd El-Aty 46 409 5,864
Zi-sheng Luo 46 187 4,257
Bhesh Bhandari 46 573 22,528
Ann Van Loey 44 305 12,129
Natasa Poklar Ulrih 43 347 10,632
Federico Ferreres 43 283 14,274
Xiaobo Zou 43 189 4,011
Xinglian Xu 42 174 3,140
Feng Chen 42 252 7,321
Nuno Mateus 42 313 10,215
Muhammad Zareef 41 232 5,783
Mao-Mao Zeng 41 154 2,594
Spyridon A. Petropoulos 40 238 6,131
Xueming Xu 40 186 3,177
Quansheng Chen 40 352 9,186
Casimir C Akoh 39 360 12,558
Francisco José Heredia 38 244 6,693
Liang Zhang 38 215 6,070
Ke-Xue Zhu 37 105 2,082
Zhiyong He 37 114 2,106
Da-Yong Zhou 36 134 1,471
Xingguo Wang 36 301 4,128
Francisco J. Barba 36 541 18,162
Vicente Ferreira 35 222 9,446
Alaa El-Din A Bekhit 35 303 7,856
Daniel Granato 35 224 8,551
Tian Li Yue 34 312 5,399
Hasanah M Ghazali 34 176 4,065
Charlotte Jacobsen 34 209 6,547
Vural Gökmen 34 272 8,916
Petras Rimantas Venskutonis 34 410 8,872
Yang Wei 34 172 6,484
María Carmen Gómez-Guillén 34 184 9,939
Fan Zhu 34 142 4,840
Yue-Ming Jiang 34 271 6,825
María Pilar Montero García 33 206 10,911
Qingjie Sun 33 167 4,180
Rekha S Singhal 33 326 11,221
Chengmei Liu 33 163 4,242
Shuo Wang 33 414 8,553
Bao Yang 33 103 3,134
Angel Gil-Izquierdo 32 194 7,436
Juana Frias 32 167 5,939
Maria D Guillen 32 179 7,193
José A Pereira 31 326 11,140
Zong-Cai Tu 31 147 2,667
Vincenzo Fogliano 31 469 19,901
Hang Xiao 31 355 11,084
Shiliang Jia 31 170 3,723
João Cm Barreira 31 190 5,994
Chi-Tang Ho 31 608 17,187
Isabel Ferreira 31 246 5,784
Mar Villamiel 31 152 5,290
Mustafa Tuzen 30 252 15,671
Sergio Gómez-Alonso 30 128 4,367
John Shi 30 108 5,304
Shi-Guo Chen 30 290 8,215
Wei Jia 30 77 806
Isidro Hermosín-Gutiérrez 30 124 4,535
He-Tong Lin 30 103 2,417
Xiao-Na Guo 30 70 1,124
Liangli Yu 30 179 8,353
Sascha Rohn 30 221 6,362
Trust Beta 30 136 4,924
Qingzhe Jin 30 187 2,443
Liangli Lucy Yu 30 275 8,273
Manuel A Coimbra 29 303 10,243
Maria Beatriz A. Gloria 29 126 2,791
Catherine Mgc Renard 29 208 7,877
Aneta Wojdyło 29 163 5,409
Haifeng Qian 29 81 1,065
Christophe Blecker 29 212 7,620
Baodong Zheng 29 131 2,778