4.7(top 3%)
Impact Factor
5.2(top 3%)
extended IF
256(top 1%)
H-Index
160.9K
authors
153.3K
papers
2.6M
citations
20K
citing journals
1.1M
citing authors

Most cited authors in 2014

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Lain-Jong Li 894 427 50,385
Edoardo Mosconi 877 133 17,897
Paolo Umari 877 24 15,265
Filippo De Angelis 877 372 33,695
Shi Xue Dou 809 1,087 52,564
Wenjing Zhang 784 139 13,314
Chun-Li Wang 755 542 19,178
Eli Sutter 746 62 3,372
Sandamali Halpegamage 746 9 823
Junguang Tao 746 50 1,854
Matthias Batzill 746 131 10,805
Y-L Chueh 737 342 13,475
Jr-Hau He 737 304 18,195
Yu-Ze Chen 707 54 2,774
Yong-Wei Zhang 689 499 26,629
Chi-Te Liang 683 223 4,276
Ligong Zhang 677 66 2,517
Chang-Hsiao Chen 671 45 6,253
Mei-Yin Chou 671 164 12,358
Jing-Kai Huang 671 43 5,225
Bin Wen 667 146 5,061
Gang Zhang 645 195 12,866
Cengİz Özkan 628 286 4,084
Wei Wang 628 30 1,676
Haihui Ruan 626 81 2,480
Zai-Cheng Sun 622 151 10,736
Min Zheng 622 77 6,314
Dan Qu 622 43 5,292
Hongyou Fan 622 67 4,337
Zhigang Xie 622 285 16,897
Necip Atar 619 174 11,135
Jiaqian Qin 619 165 4,795
Xinyu Zhang 619 81 2,330
Pengfei Yu 619 33 1,252
Bing Zhang 619 15 722
Ying Ian Chen 578 325 21,902
Tong-Min Wang 568 218 5,616
Sheng Guo 568 85 6,632
Abbas Amini 568 120 2,143
Zhiqiang Cao 568 45 1,914
Yi-Ping Lu 568 100 4,041
Zhi-Jun Wang 568 146 3,374
Fubo Tian 556 113 2,058
Da Li 556 96 1,776
Zhonglong Zhao 556 39 1,794
Defang Duan 556 135 2,397
Tian Cui 556 371 7,283
Bingbing Liu 556 129 2,355
Xiaoli Huang 538 63 1,441
G X Wang 513 706 53,554
Tetsushi Sakuma 511 134 5,591
Takashi Yamamoto 511 263 7,914
Kazi Ahmed 494 18 902
Yunxian Liu 492 33 994
Bingbing Liu 492 47 1,553
Hongyu Yu 492 27 805
Mauricio Terrones 482 696 55,109
Shuangchun Wen 470 275 9,594
Giovanni Finocchio 466 192 4,394
Eduardo Martinez 466 108 3,721
Riccardo Tomasello 466 84 2,488
Luis Torres 466 140 2,587
Roberto Zivieri 466 23 634
Show-An Chen 445 165 6,597
Yu-Hsuan Lee 445 5 485
Feng Zhang 440 259 26,417
Yuanjiang Xiang 440 219 6,563
Han Zhang 440 976 57,535
Qing Liu 438 77 1,084
Fei Li 438 18 2,070
Yu Xin Zhang 438 357 16,926
Ming Huang 438 78 4,393
Lu Hua Li 429 93 8,907
Zhongchao Bai 409 184 10,927
Shinya Yamanaka 405 242 74,109
Elaine S Fileman 399 29 3,284
Claudia Halsband 399 48 6,807
Matthew Cole 399 27 8,412
Chuanbao Cao 395 348 12,111