4.7(top 3%)
Impact Factor
5.2(top 3%)
extended IF
256(top 1%)
H-Index
160.9K
authors
153.3K
papers
2.6M
citations
20K
citing journals
1.1M
citing authors

Most published authors in 2014

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Shi Xue Dou 12 1,087 52,564
Heng Fan 7 297 6,969
Jian Wang 6 270 8,411
Yuichi Ikuhara 6 961 24,085
Ying-Cheng Lai 6 368 12,501
Jun-Ming Liu 6 467 17,522
Wu-Ming Liu 6 100 1,548
Zexin Tao 6 46 541
Yun Chan Kang 6 633 19,515
Xiaoping Miao 5 283 15,115
Eric Y Chuang 5 126 2,612
Liang-Chuan Lai 5 109 2,059
Zhongchao Bai 5 184 10,927
Fadi Chen 5 167 2,751
Qihuang Gong 5 395 10,786
G X Wang 5 706 53,554
Alán Aspuru Guzik 5 381 28,574
Wayne S Cutfield 5 159 6,062
Ruhong Zhou 5 314 17,745
Takashi Yamamoto 5 263 7,914
Tetsushi Sakuma 5 134 5,591
Kang Ning 5 121 2,811
Ziqi Sun 5 153 7,893
Han-Qing Yu 5 656 38,806
You Na Ko 4 75 2,028
Sumei Chen 4 151 3,102
Wei Chen 4 443 27,414
Jun Yang 4 102 3,193
Valentin L Popov 4 320 3,731
Tzu-Pin Lu 4 122 1,492
Zi-Bing Jin 4 148 3,085
Aiqiang Xu 4 58 678
Zhongzhi Zhang 4 155 3,359
Feng Gu 4 53 1,213
Shengli Jia 4 204 13,428
Qiang Wei 4 336 5,429
Lin Xu 4 284 12,371
Sailing He 4 984 26,822
Guo-Ping Sheng 4 211 12,378
Wei Lu 4 458 24,046
Didier Raoult 4 2,390 109,652
Li Zou 4 57 798
Tural Khudiyev 4 25 780
Jiwen Cheng 4 230 4,078
Mehmet Bayindir 4 108 4,703
Jung Ho Kim 4 252 14,511
Chuan-Chou Shen 4 253 10,451
Rong Zhong 4 90 1,499
Seung Ho Choi 4 66 3,523
Naoya Shibata 4 336 11,361
Stefano Boccaletti 4 287 20,281
Meilin Wang 4 176 4,036
You-jun Zhang 4 240 6,908
Jiafu Jiang 4 105 1,534
Pei-Yuan Qian 4 399 13,212
Jing He 4 310 6,160
Jia Qu 4 170 3,470
Shuai Dong 4 273 7,039
Ying Ian Chen 4 325 21,902
Wu-Ming Liu 4 139 4,512
Fujun Xu 4 112 1,582
Huan-Cheng Chang 4 283 12,478
Na Shen 4 80 777
Franco Nori 4 801 51,279
Yingchun Cheng 4 135 6,831
Zhengdong Zhang 4 154 3,064
Wenju Cai 4 257 14,562
Ping Xu 4 336 9,482
Ben Zhong Tang 3 1,902 121,238
Jarosław Walkowiak 3 189 1,959
Ning Tang 3 41 500
Zhonglong Zhao 3 39 1,794
Ren-Bao Liu 3 120 4,182
Daqiang Jiang 3 65 768
Ya-Qian Lan 3 208 14,508
Jiaoyuan Li 3 54 776
Jian Xu 3 828 24,084
Ji Zhou 3 210 4,770
Don N Futaba 3 124 12,663
Aydogan Ozcan 3 332 16,704
Xinliang Zhang 3 608 6,650
Yong-Wei Zhang 3 499 26,629
Hiroshi I Suzuki 3 98 4,769
Paul Chu 3 1,861 66,612
Ke Bi 3 156 2,614