24.3K(top 2%)
articles
353.3K(top 3%)
citations
4,569(top 2%)
★★ articles
33(top 5%)
★★★ articles
2.7(top 17%)
Avg IF
154(top 4%)
H-Index
233(top 5%)
G-Index
2,095
journals

Most published authors in 2020

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Daofeng Sun 49 293 15,229
Quan Shi 43 250 5,707
Jun Zhang 31 68 1,223
Xi-You Li 28 113 2,710
Zi-Feng Yan 26 405 14,042
Xiaoqing Lu 23 184 3,093
Weidong Fan 21 56 1,454
Youguo Yan 20 49 707
Xin Zhang 19 86 3,289
Han Hu 19 196 17,667
Mingbo Wu 19 155 5,025
Qingzhong Xue 18 236 8,681
Hai Xu 18 95 3,199
Fangna Dai 18 66 2,366
Xin Jin 18 67 1,066
Li-Yun Fu 18 123 934
Weiyu Song 18 49 971
Chao-he Yang 17 110 1,374
Jixing Liu 17 82 2,188
Yahe Zhang 17 62 2,330
Weidong Fan 17 40 2,077
Xiang Feng 16 128 2,088
Xiaoping Dai 16 73 2,368
Peng Ren 16 80 841
Jiqian Wang 16 91 2,000
wenyue Guo 15 61 1,745
Zhen Li 15 48 958
Wendong Wang 14 154 2,862
Zhanning Liu 14 30 428
Zhaomin Li 14 105 2,017
Zhen-bo Wang 14 55 634
Rongming Wang 14 81 3,136
Hailing Guo 14 36 1,588
Xiaokang Wang 13 27 534
Hao Ren 13 73 1,600
Zhen Zhao 13 210 6,624
Shang-Xu Wang 13 80 1,202
Zhuangjun Fan 13 187 26,386
Peiying Zhang 13 79 887
Shengjie Wang 13 33 917
Daqing Jiang 13 138 2,494
Keliu Wu 13 143 3,893
Chen Yanli 13 93 2,181
Yutong Wang 13 37 892
Yanli Chen 13 101 2,482
Liming Zhang 12 62 876
Jun Zhang 12 70 1,085
Xin Gu 12 44 2,644
Ying Sun 12 8 21
Yongqing Xia 12 29 520
Honglei Zhan 12 70 607
Quan Xu 12 125 4,844
Meiwen Cao 12 90 1,989
Songqing Hu 12 59 884
Aijun Duan 12 113 2,511
Chen He 12 22 489
Fang Huang 12 92 2,007
Limin He 12 39 435
Yurong Zhao 12 41 854
Limin Yang 11 28 923
Guoming Chen 11 29 303
Shanchen Pang 11 45 331
Qun Liu 11 47 675
Shudong Wang 11 24 123
Yao Wang 11 56 1,348
Xuebo Zhao 11 102 7,280
Svetlana Mintova 11 297 10,432
Cai li Dai 11 210 3,299
Rui He 11 31 567
Zhijie Xu 11 16 173
Jinyao Wang 10 10 52
Guangyu Zhang 10 14 95
Baojian Shen 10 72 1,350
Guiyuan Jiang 10 48 1,015
Chuanxian Li 10 54 1,131
Zhongtao Li 10 46 1,730
Hailiang Xu 10 31 611
Tongtao Yue 10 73 1,211
Yu Fan 10 53 1,618
Wenpei Kang 10 48 2,406
Guangxu Yan 10 37 1,021
Jianlin Liu 10 78 568
Fei Yang 10 64 1,589
Bohong Wang 10 108 1,424
Xiaoming Luo 10 48 490
Lanzhong Hao 10 15 458
Jian Wang 10 78 1,076
Jinsheng Sun 10 43 442
Kun Zhao 10 148 1,795
Hua He 10 50 1,486
Xiaoqiang Wang 9 41 373
Cuixia Chen 9 36 1,156