9.9K(top 3%)
articles
118.4K(top 5%)
citations
1,882(top 3%)
★★ articles
29(top 6%)
★★★ articles
3.3(top 10%)
Avg IF
103(top 7%)
H-Index
146(top 8%)
G-Index
1,829
journals

Most published authors in 2018

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Caoxing Huang 33 159 3,492
Lin-Guo Zhao 32 96 1,212
Fuliang Cao 25 105 1,707
Changtong Mei 24 86 2,202
Huiyang Bian 23 89 2,736
Shaohua Jiang 20 135 6,334
Zhichao Lou 19 73 1,553
Jianfeng Yao 16 245 9,593
Li Xu 16 59 1,385
Liang Liu 15 50 896
Chaobo Huang 15 119 6,547
Yimin Fan 15 82 2,528
Juan Yu 14 47 866
Chuchu Chen 14 66 1,492
Ning Ye 14 59 846
Zhonglong Wang 14 82 815
Hongqi Dai 13 226 5,046
Weibing Wu 12 48 1,062
Qiaolin Ye 12 64 770
Yong Xu 12 116 1,399
Zhiguo Wang 11 66 1,248
Shengzuo Fang 11 82 1,504
Tongming Yin 10 101 1,911
Xun Li 10 38 361
Hai-Jun Xu 10 76 1,183
Jiangtao Shi 10 17 199
Gaigai Duan 9 86 9,239
Shaojun Ding 9 52 626
Honghua Ruan 9 56 929
Yongcan Jin 9 128 3,023
Yanming Fang 9 43 437
Liangkun Long 9 33 321
Jisen Shi 9 107 1,810
Cai-E Wu 9 66 521
Mengtao 9 22 357
Jian-Ren Ye 9 61 706
Meng Xu 8 66 953
Yan Zha 8 6 91
Hui Pan 8 50 1,170
Chenhuan 8 65 1,194
Qinglin Wu 8 161 9,207
Yulong Ding 8 45 1,018
Qiang Yong 8 36 898
Zhaoyang Xu 8 21 663
Jingquan Han 8 53 4,382
Yu Zhang 7 43 647
Shilong Yang 7 20 204
Fang Wu 7 50 1,121
Xiang-Xiang Fu 7 28 415
Xia Xu 7 46 1,214
Xing-Guang Zhang 7 30 1,494
Xulan Shang 7 35 587
Jian-Qiang Chen 7 36 588
Yuanyuan Li 7 22 755
Pei-Jian Shi 7 92 1,278
Jian-jun Pei 7 41 551
Erzheng Su 7 89 1,702
Shen-Lin Huang 7 43 782
Wei Shao 7 43 1,565
Yinlong Zhang 7 30 358
Yizhong Cao 7 55 1,119
Xiaoyan Zhou 7 79 1,814
Yao-Li Zhang 7 32 314
Feng-Jie Jin 6 18 92
Dong Jiang 6 42 338
Long Jin 6 58 738
Gongjian Fan 6 51 783
Dagang Li 6 10 186
Jishan Fan 6 202 1,958
Chen Su 6 13 325
Wen-Zhi Lan 6 44 2,030
Jianhao Qiu 6 45 1,560
Xiao Chen 6 5 56
Tan Sicong 6 6 111
Taihua Li 6 36 1,202
Guibin Wang 6 87 837
Puyou Jia 6 49 1,327
Yiying Yue 6 44 2,752
Jia Ouyang 6 62 948
Zhihui Wu 6 19 85
Wen Lu 6 15 116
Shu Hong 6 72 1,942
Minzhi Chen 6 53 980
Chen Peng 6 6 91
Runguo Zang 6 100 2,015
Yiqing Xu 6 32 511
Liping Cai 6 87 1,464
Xun Niu 6 6 221