40.6K(top 1%)
articles
521.8K(top 2%)
citations
7,672(top 2%)
★★ articles
141(top 2%)
★★★ articles
2.9(top 14%)
Avg IF
193(top 3%)
H-Index
277(top 3%)
G-Index
3,503
journals

Most published authors in 2020

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Xuping Sun 70 601 56,603
Huafu Chen 62 207 6,143
Chao Zhang 57 597 5,211
Yubing Gong 53 258 1,851
Quan Zou 47 314 11,495
Yuanfu Chen 40 181 8,564
Ying-Chang Liang 39 496 21,713
Benjamin Becker 39 194 3,894
Dezhong Yao 38 344 7,575
Bing-Zhong Wang 36 348 4,260
Yong Fan 34 206 1,983
Jun Shi 34 78 891
Guolong Cui 33 190 2,508
Fan Dong 33 411 30,002
Yanjuan Sun 33 289 23,730
Kai Guo 30 82 1,370
Alexander O Govorov 30 221 18,959
Jianyu Yang 29 243 2,442
Jian Ping Li 28 82 1,034
Cheng Luo 28 142 3,746
manigandan ramadoss 27 125 3,729
Keith M Kendrick 26 298 13,700
Xiaoran Hu 25 41 681
Qihua Xiong 24 159 8,644
Peng Xu 24 131 2,782
Yuan-Fu Chen 24 164 8,161
Qi Huang 24 183 2,157
Wei Liao 23 95 4,336
Bharat B Biswal 23 233 23,714
Hu Xiong 23 91 1,263
Jinyi Lang 23 65 383
Yiming Yu 23 81 660
Lingjiang Kong 22 198 2,495
Heng Tao Shen 22 204 9,490
Feng Hao 22 106 7,226
Wen-Qin Wang 22 234 4,237
Huarong Gong 22 72 402
Lucas V Besteiro 22 64 2,941
Fengmei Lu 22 58 782
Tingshuai Li 21 129 4,320
Hao Lin 21 186 12,068
Hui Ding 21 71 4,789
Yulin Huang 21 156 1,499
Shunjun Wei 21 81 857
Yuhua Cheng 20 87 1,044
Xiaotong Guan 20 67 307
Yuehang Xu 20 101 845
Yunqiu Wu 20 95 714
Jiaojian Wang 20 81 2,958
Zhenglin Yang 20 93 3,243
Xujun Duan 20 76 3,204
Hongwei Li 20 108 3,352
Zhaoyun Duan 20 126 1,204
Weihao Hu 20 193 2,646
Shaoqiang Han 19 42 341
Tingting Li 19 48 738
Shouming Zhong 19 218 5,536
Qian Liu 19 146 12,904
Yong Deng 19 371 12,556
Zishu He 19 178 1,687
Lei Bi 19 75 2,087
Zhanliang Wang 19 91 553
Amin Ul Haq 18 41 544
Hua Fan 18 36 115
Xianfu Wang 18 100 8,924
Wei Shao 18 83 1,218
Yin Zhang 17 169 4,661
Xian Qi Lin 17 94 1,088
Yan-Ning Zhang 17 99 3,094
Hongbin Zhang 17 132 1,569
Yiyao Liu 17 102 3,064
Songbai He 17 109 1,060
Peiheng Zhou 17 38 696
Luqi Zhang 17 155 1,183
Qin Yue 17 49 2,531
Yuandan Dong 17 110 2,017
Dongxu Yang 17 51 1,383
Jinhong Guo 17 71 1,422
Jiaxi Cui 17 89 3,333
Xiaonan Guo 17 28 487
Yang Yang 16 124 4,067
Yizhen Liu 16 47 1,060
Liming Zhou 16 76 734