22.4K(top 2%)
articles
374.5K(top 2%)
citations
4,101(top 2%)
★★ articles
40(top 5%)
★★★ articles
2.7(top 17%)
Avg IF
170(top 3%)
H-Index
264(top 4%)
G-Index
2,707
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Changhu Xue 489 276 3,769
Chang-Yun Wang 299 227 4,201
Yuming Wang 266 158 3,060
Kangsen Mai 265 195 2,397
Liang Guo 263 202 5,859
Dehai H Li 261 179 3,994
Xiao-hua Zhang 229 151 2,653
Qi Li 221 279 2,785
Junyu Dong 220 218 2,751
Qinghui Ai 219 219 5,905
Yanjun Liu 197 98 1,052
Chang-Lun Shao 192 124 2,178
Hong 188 119 1,091
Tian-Jiao Zhu 187 112 2,021
Mengyu 185 158 2,118
Wang Yuliu 183 87 1,441
Xiang-Zhao Mao 179 126 1,749
Xi-Guang Chen 174 149 5,338
Lixin Wu 173 144 7,438
Zhe Chi 173 121 2,121
Chang-Hu Xue 171 96 1,794
Lingfeng Kong 167 170 2,380
Quanqi Zhang 161 123 977
G Shi 155 151 3,765
Guang-Li Yu 155 115 3,676
Shuang-Lin Dong 154 186 2,669
Yang-Guo Zhao 150 120 1,742
Benlin He 149 155 5,852
Liangtao Lv 145 75 848
Zhenxing Li 144 86 1,129
Bo He 139 96 530
Qian Che 139 72 861
Guang-Lei Liu 138 94 1,943
Zhiqiang Wei 135 87 550
Huan-Lei Wang 133 136 10,342
Zhen-Ming Chi 132 121 2,852
Tian-Tian Zhang 131 94 1,759
Wanxiu Cao 130 56 889
Yong Jiang 130 71 987
Hong Yu 129 95 1,007
Qianqun Gu 128 73 1,236
Weiming Zhu 127 160 4,636
Shougang Chen 127 126 4,332
Shicui Zhang 126 121 1,951
Gong-you Tang 125 94 902
Mingyong Zeng 124 101 2,055
Xue-Xi Tang 123 98 1,033
Wenbin Zhan 123 134 1,803
Tiantian Zhang 122 99 2,414
San-Zhong Li 121 300 15,240
Dehai Li 120 97 2,713
Shaoguo Ru 119 99 1,281
Ri-lei Yu 119 81 1,020
Henglong Xu 116 142 1,977
Xiaoqian Tang 116 107 1,165
Liangmin Yu 114 85 1,204
Qunwei Tang 114 338 11,606
Xingguo Liang 113 88 1,355
Zhongwen Guo 112 93 901
Luqing Pan 111 101 1,624
Xiaopei Lin 110 90 2,365
Mingliang Sun 109 116 1,996
Dongfeng Wang 108 69 1,103
Jiwei Liu 107 72 1,101
Zhaojie Li 106 68 1,003
Yan-Tuan Li 105 99 1,300
Chenglong Wu 104 94 1,241
Gui-Peng Yang 104 200 2,910
Wenju Cai 103 256 14,883
Jian Zhao 103 108 5,734
Wb Zhang 101 155 3,236
Ying Xu 101 198 5,497
Mutai Bao 98 102 2,178
Huiwang Gao 97 118 1,537
Min Wang 97 86 741
Ge Chen 95 90 804
Jiwei Tian 95 74 1,712
Guanpin Yang 94 80 964
Guojian Zhang 92 65 1,114
Xinxin Du 91 70 534
Hongfei Jiang 90 52 384
Zhishuai Qu 90 75 909
Qinyu Liu 89 79 2,090
Chao Feng 88 63 1,905
Hu Hou 87 60 1,387
Minghua Huang 87 67 1,766
Ting-Jun Fan 87 68 1,499
Xue Yang 86 73 1,495
Haijin Mou 86 72 1,363
Guo-Qiang Li 85 50 649
Yong Xue 85 115 1,974
Lingling 84 54 1,152
Xin Qi 81 72 583