929(top 0.1%)
papers
36,192(top 0.2%, rank 2.9K)
citations
95(top 0.1%, rank 1.6K)
h-Index
1.6K
rankings
979(top 0.1%)
extended papers
44,591(top 0.2%, rank 2.9K)
extended citations
105(top 0.1%, rank 1.4K)
extended h-Index
5.3
avg. Impact Factor

Co-Authors

Co-AuthorJoint ArticlesTotal Articles
Pew-Thian Yap359419
Peiyao Wang355434
Weili Lin136265
Li Wang135174
Feng Shi94137
Qian Wang92162
Han Zhang81124
Mingxia Liu74111
John Gilmore70293
Gang Li6880
Guorong Wu48104
Chunfeng Lian4779
Zhengwang Wu4556
Dao-Qiang Zhang44208