411
papers
61,797
citations
89
journals
88
co-authors
86
citing journals
17,634
citing authors
26.3
LAIF

Journals

Angewandte Chemie3313.5550
Advanced Materials3127.2527
Journal of Materials Chemistry A29
Small21236
Chemical Communications195.5333
Advanced Energy Materials17
Nanoscale15
Advanced Functional Materials15
Journal of the American Chemical Society1214.3612
Chemistry114.7242
Journal of Materials Chemistry100.0301
Microporous and Mesoporous Materials95.3161
Energy & Environmental Science9
Nano energy8
ACS Nano8
Separation and Purification Technology87.3164
Industrial & Engineering Chemistry Research73.7221
ACS Catalysis7
Chemical Society Reviews641.2513
Nature Communications6
JournalPapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star

Co-Authors

Yao Zheng759118,96842.5
Mietek Jaroniec5979370,62911.3
Given Names Deactivated Family Name Deactivated5750954,3799.0
Gaoqing (Max) Lu5039351,42711.4
Yan Jiao334915,91460.3
Jian Liu3116915,08412.1
Xiwen Du271845,7073.6
Sheng Dai261367,6438.1
Jingrun Ran25329,20649.5
sheng chen23548,09922.3
Zhengping Hao182048,5195.0
Jingjing Duan17314,93727.1
Jinjun Li14792,8994.4
Tao Chen14772,8504.5
Youhong Tang141827,2166.7
Lei Zhang14788,75219.3
Tianyi Ma1310910,10219.7
Zhi Ping Xu121497,4384.6
Freddy Kleitz121397,4076.4
Chengzhong Yu1226416,9247.0
Co-AuthorJoin PapersCo-Author's PapersCo-Author's CitationsCo-Author's IF

Where Cited?

Angewandte Chemie9,02013.5550
Journal of the American Chemical Society5,90114.3612
Advanced Materials5,30527.2527
Chemical Society Reviews4,06941.2513
Energy & Environmental Science3,469
Nature3,00415.01226
Nature Communications2,897
ACS Nano2,648
Small2,519236
Chemical Communications2,2965.5333
Advanced Functional Materials2,120
Advanced Energy Materials1,807
Journal of Materials Chemistry A1,564
Journal of Materials Chemistry1,4630.0301
ACS Catalysis1,183
Nanoscale1,154
Nano energy1,130
Chemistry7924.7242
Carbon6699.4279
Chemical Reviews61453.9700
JournalPapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star

Who Cited?

Yao Zheng4989118,96842.5
Mietek Jaroniec43179370,62911.3
Jian Liu29316915,08412.1
HoMS 29146538,36215.5
Abdullah Asiri2681,61654,8137.2
Yan Jiao2264915,91460.3
Dongyuan Zhao22051473,17212.0
Huijun Zhao21747426,6909.7
Qiang Zhang21435640,98023.6
Given Names Deactivated Family Name Deactivated19950954,3799.0
Jiaguo Yu19330149,05626.7
Gaoqing (Max) Lu19039351,42711.4
Liming Dai18645459,94216.9
Guoxiu Wang18351733,79210.5
Chengzhong Yu17826416,9247.0
Huagui Yang17416117,63113.3
zongping shao16659228,2028.0
Cheng Tang161414,54128.0
Chunxian Guo15610410,11616.4
Shi Xue Dou14171530,5477.8
Citing AuthorCited PapersCiting Author's PapersCiting Author's CitationsCiting Author's IF