6(top 44%)
papers
33(top 53%, rank 2.4M)
citations
3(top 45%, rank 2M)
h-Index
3
rankings
6(top 44%)
extended papers
63(top 53%, rank 2.4M)
extended citations
5(top 37%, rank 1.6M)
extended h-Index
5
avg. Impact Factor

Co-Authors

Co-AuthorJoint ArticlesTotal Articles
Lucy F Ackert271
Yuehua Tang111
Jie Liu12
Baolian Wang113
Lin Peng121
Esfandiar Maasoumi179
Ke Wu14